Oko na gospodarkę: Dobre polskie lata w OECD

Dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca wyniósł w Polsce w 2014 r. 18 tys. dolarów - informuje GUS w specjalnym opracowaniu Polska w OECD 1996 – 2016, przygotowanym z okazji 20 lat obecności naszego kraju w gronie najbardziej rozwiniętych krajów świata.

9.12_oko (2)

Dochód brutto wzrósł w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat dwukrotnie i jest obecnie wyższy od notowanego w Meksyku, na Łotwie, w Chile, na Węgrzech i w Estonii. Pomimo postępującego rozwoju krajów o niższym poziomie zaawansowania gospodarczego, na świecie utrzymują się znaczne różnice w wysokości dochodów ludności. W 2014 r. skorygowany dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (PPP) był ponad trzy razy wyższy w Stanach Zjednoczonych niż w Meksyku (zajmującym ostatnie miejsce wśród państw OECD).

Spośród krajów OECD wysokim dochodem charakteryzowały się również Szwajcaria, Australia, Norwegia, Niemcy oraz Austria. W latach 2000–2014 we wszystkich krajach odnotowano wzrost skorygowanych dochodów gospodarstw domowych, a Polska należała do grupy, w której obserwowano najkorzystniejsze zmiany.

Dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych to suma wynagrodzeń, nadwyżki operacyjnej brutto, dochodów mieszanych, dochodów netto z tytułu własności, bieżących transferów netto oraz świadczeń socjalnych innych niż transfery społeczne w naturze, pomniejszona o podatki dochodowe i majątkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, samozatrudnionych i bezrobotnych. Skorygowany dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych dodatkowo przenosi „dochody” z sektora rządowego oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych do sektora gospodarstw domowych, co pozwala na odzwierciedlenie transferów społecznych w naturze.

Oprócz bieżących dochodów, ważną miarą sytuacji materialnej jest wartość majątku gospodarstw domowych. Wśród krajów OECD, najwyższym przeciętnym majątkiem finansowym netto na mieszkańca w gospodarstwie domowym wg PPP w 2014 r. wyróżniały się Stany Zjednoczone, Szwajcaria, a także Japonia, Belgia i Wielka Brytania.

W Polsce przeciętna wartość majątku gospodarstw domowych w ostatniej dekadzie wzrosła ponad dwukrotnie, ale i tak należała do najniższych wśród krajów OECD – w 2014 r. na mieszkańca przypadało niespełna 15 tys. dol. Krajem o najniższym przeciętnym majątku na mieszkańca była Turcja.

9.12_oko (2)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE

Kategoria: Analizy
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował dwie kluczowe dane porównawcze dotyczące rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie których szacowana jest tzw. konwergencja. Pokazują one systematyczny wzrost poziomu konwergencji w krajach wschodniej części UE, choć po kryzysie 2008 roku proces doganiania bogatszych państw Unii znacznie spowolnił.
Nie tak szybka konwergencja we wschodniej części UE

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Zdrowie będzie coraz droższe

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 8,8 proc. w 2018 r. do 10,2 proc. wzrośnie do 2030 r. udział wydatków na zdrowie w krajach należących do OECD. W Polsce wydatki na zdrowie – publiczne i z własnej kieszeni razem wzięte – wzrastają szybciej niż w wielu innych krajach, ale w ostatnich latach wzrost ten nie dorównuje tempu wzrostu PKB.
Zdrowie będzie coraz droższe