Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

FSB: Fintech nie zagraża stabilności finansowej, ale wymaga regulacji

Na wniosek G20 Rada ds. Stabilności Finansowej przygotowała raport dotyczący kwestii regulacyjnych i nadzorczych związanych z rozwojem sektora fintech oraz jego wpływem na stabilność finansową. Wskazała w nim na konieczność współpracy międzynarodowej w zakresie regulacji tego sektora.
FSB: Fintech nie zagraża stabilności finansowej, ale wymaga regulacji

(CC0 pixabay)

Innowacje technologiczne w zakresie usług finansowych (fintech) rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Wraz z ich pojawieniem się powstały zarówno szanse, jak i ryzyka dla stabilności finansowej, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez organy regulacyjne i nadzorcze. Jak wskazuje Rada ds. Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) w przygotowanym przez siebie raporcie, jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że wiele nowych usług w ramach fintech nie zostało jeszcze przetestowanych w pełnym cyklu finansowym. Ramy regulacyjne fintech powinny umożliwić wykorzystanie korzyści związanych z tym sektorem przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka.

Autorzy raportu wskazują, że możliwe korzyści związane z sektorem fintech dotyczą większej decentralizacji usług finansowych i zwiększonego pośrednictwa przez podmioty niefinansowe, a także większej efektywności, przejrzystości, konkurencji i odporności systemu finansowego. Ponadto korzyści mogą dotyczyć również większej inkluzji finansowej społeczeństwa i pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy – szczególnie w krajach wschodzących i rozwijających się.

Jednocześnie sektor fintech może wpływać na stabilność finansową.

  1. Korzyści związane z decentralizacją i pośrednictwem podmiotów niefinansowych mogą być mniejsze od oczekiwanych, ponieważ efekty sieciowe oraz ekonomia skali mogą sprzyjać większej koncentracji na rynku i powstania nowych instytucji ważnych systemowo.
  2. Większa efektywność i lepsze wykorzystanie danych może wspierać stabilność finansową pod warunkiem, że związane z nimi ryzyka będą ograniczane (np. dotyczące większego apetytu na ryzyko).
  3. Rozwój fintech może sprzyjać modernizowaniu systemów i procesów informatycznych, ale jednocześnie ryzyko cyfrowe oraz niepewność prawna mogą doprowadzić do powstania nowych problemów operacyjnych.
  4. Dzięki sektorowi fintech więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw może mieć dostęp do usług finansowych, co może wspierać zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy – pod warunkiem, że ograniczane będą ryzyka związane z działalnością podmiotów tego sektora.
  5. Szybki proces zmian w sektorze fintech sprawia, że monitorowanie i ograniczanie ryzyk z nim związanych jest utrudnione.

Możliwe ryzyka związane z rozwojem fintech dotyczą kwestii zarówno mikro-, jak i makroostrożnościowych. Kwestie mikroostrożnościowe dotyczą m.in. ryzyka kredytowego, dźwigni finansowej, ryzyka płynności, niedopasowania zapadalności i ryzyka operacyjnego. Z kolei ryzyka mające wpływ na stabilność systemową mogą dotyczyć niestabilnego wzrostu poziomu kredytu, zwiększonego poziomu powiązań między instytucjami lub korelacji ich przedsięwzięć, zwiększonego apetytu na ryzyko, zjawiska procykliczności, efektu zarażenia lub problemu ważności systemowej. W tym kontekście autorzy raportu zauważają, że braki w danych i informacjach dotyczących sektora zarówno sprawiają, że utrudniona jest ocena zagrożeń z nim związanych.

W raporcie stwierdzono ponadto, że obecnie większość działań w ramach sektora zarówno jest niewielka w porównaniu z całym systemem finansowym. Nie zmienia to jednak faktu, że szybki rozwój tego sektora wymaga, aby instytucje międzynarodowe i władze krajowe uwzględniały sektor zarówno w swoich ocenach ryzyka dla stabilności finansowej.

FSB wskazuje, że obecnie nie ma istotnych zagrożeń dla stabilności finansowej spowodowanych innowacjami fintech. Jednak istnieje kilka zagadnień o charakterze mikro- i makroostrożnościowym, które wymagają uwagi międzynarodowego środowiska finansowego. Są to m.in.:

  • zarządzanie zagrożeniami związanymi z działalnością zewnętrznych usługodawców – dotyczy to np. usług związanych z cloud computing i gromadzeniem danych, które są oferowane przez podmioty współpracujące z bankami,
  • ograniczanie ryzyka cyfrowego poprzez stworzenie planów awaryjnych na wypadek ataków hakerskich,
  • monitorowanie ryzyka dla stabilności finansowej (np. ze względu na większą koncentrację w niektórych segmentach rynku fintech lub duże i niestabilne przepływy środków przez platformy transakcyjne),
  • kwestie prawne i regulacyjne w kontekście transgranicznym, które powinny być spójne między jurysdykcjami, aby zapewnić m.in. legalność transakcji w ramach technologii DLT (distributed ledger technology).

FSB podkreśla rolę międzynarodowej współpracy w zakresie regulacji i nadzoru nad sektorem fintech, co ograniczy ryzyko fragmentacji lub rozbieżności przepisów prawnych. Ponadto współpraca ta będzie sprzyjała rozwojowi i rozpowszechnianiu korzystnych innowacji w usługach finansowych oraz wspierała skuteczność działań mających na celu promowanie stabilności finansowej.

Pełna treść opracowania jest dostępna tutaj.

(CC0 pixabay)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyka bankowości otwartej

Kategoria: Usługi finansowe
Rada Stabilności Finansowej (FSB) w Bazylei opublikowała raport w sprawie technologii finansowej, zwanej również fintech, oraz struktury rynku w obszarze usług finansowych. Podtytuł był bardziej wnikliwy i ujawnił intencje autorów: „rozwój sytuacji na rynku i potencjalne skutki dla stabilności finansowej.”
Ryzyka bankowości otwartej

FinTech services gain popularity

Kategoria: Financial markets
The activity of the financial technology companies has become a permanent feature of the global financial system, and an average of 64 per cent of consumers have used their services this year.
FinTech services gain popularity