MFW: Kryzys minął, ale zadłużenie wzrosło

Wzrost zadłużenia, zwłaszcza w sektorze niefinansowym, to jedno z głównych zagrożeń kruchego nadal ożywienia gospodarczego w świecie – zwraca uwagę MFW w opublikowanym właśnie raporcie o stabilności finansowej świata. Zadłużenie krajów G20 sięga 135 bln dolarów, czyli 235 proc. ich łącznego PKB.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) odnotowuje generalną poprawę sytuacji gospodarczej w świecie, co otwiera możliwość normalizacji polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Poprawiła się także kondycja banków komercyjnych, dzięki czemu będą one miały możliwość zwiększenia akcji kredytowej. Na przeszkodzie dalszemu przyspieszeniu wzrostu gospodarczego może jednak stanąć wysoki i wciąż rosnący poziom zadłużenia w świecie.

Długi kumulują się obecnie przede wszystkim w sektorze niefinansowym. Z obliczeń MFW wynika, że od 2006 roku zadłużenie 20 największych gospodarek świata (kraje G20) wzrosło aż o 60 bilionów dolarów. W 80 proc. przyrost ten „osiadł” w sektorze niefinansowym. W największym stopniu przyczynia się do tego wzrost zadłużenia w Chinach, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw. Wśród krajów, w których zadłużenie firm jest niepokojąco duże, raport MFW wskazuje także Australię, Kanadę i Koreę. Najbardziej niepokojąca jest jednak sytuacja Chin, gdzie łączne zadłużenie w relacji do PKB zbliża się już do poziomu notowanego w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata.

Zróżnicowana jest dynamika zmian zadłużenia w innych krajach zaliczanych do grona G20. W USA zadłużenie rośnie. Dotyczy to przede wszystkim długu publicznego, bo dług gospodarstw domowych zmalał. O dobrym zdrowiu można mówić w przypadku gospodarki niemieckiej, gdzie od czasu kryzysu finansowego zmalały długi przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W relacji do PKB zmalało zadłużenie sektora niefinansowego także w Japonii, Wielkiej Brytanii i w Argentynie.

Wysoki poziom zadłużenia sektora niefinansowego może – w ocenie MFW – okazać się poważnym hamulcem w przywracaniu zasad konwencjonalnej polityki pieniężnej w świecie. Podwyższanie stóp procentowych w świecie, co zaczął już czynić Fed, wywoła w wielu krajach negatywne skutki w postaci wzrostu zadłużenia ich sektorów niefinansowych – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co może okazać się źródłem kolejnego globalnego kryzysu finansowego. To tłumaczy dużą wciąż ostrożność banków centralnych przy prowadzeniu polityki pieniężnej.

>>>Cały raport czytaj: Global Financial Stability Report

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nad Europę kryzys nie nadciąga

Kategoria: Trendy gospodarcze
Tempo rozwoju gospodarek europejskich w 2019 r. osłabło, ale przyjęte przez Unię Europejską po ostatnim kryzysie finansowym mechanizmy wczesnego ostrzegania nie sygnalizują narastania nierównowag makroekonomicznych. Sytuacja w 13 krajach unijnych wymaga pogłębionych analiz. Polski wśród nich nie ma.
Nad Europę kryzys nie nadciąga