Normy adekwatności kapitałowej: rola Bazylei I i Nowej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu portfelem kredytowym

Normy adekwatności kapitałowej: rola Bazylei I i Nowej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu portfelem kredytowym

Małgorzata Olszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, 197 s. ISBN 978-83-61276-33-3

Normy adekwatności kapitałowej należą do zewnętrznych ilościowych regulacji ostrożnościowych, określanych przez państwo w celu zagwarantowania stabilności systemu finansowego, a w szerszym ujęciu równowagi makroekonomicznej i wpływają na warunki działalności bankowej, a w konsekwencji oddziałują na decyzje podejmowane przez zarządzających bankami. Autorka w poszczególnych rozdziałach omawia ewolucję norm adekwatności kapitałowej, wpływ umowy kapitałowej z 1988 r. na działalność kredytową banków, konsekwencje wdrożenia Bazylei II dla rynku kredytowego i sektora bankowego, przedstawia rolę  instrumentów transferu ryzyka kredytowego w redukcji  wymogu kapitałowego.

Małgorzata Olszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, 197 s. ISBN 978-83-61276-33-3

Tagi


Artykuły powiązane

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kategoria: Badania pracowników NBP
Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Kategoria: Rynki kapitałowe
Obecny kryzys jest kryzysem sfery realnej gospodarki, który może, ale nie musi, przeistoczyć się w kryzys bankowy. Na szczęście w obecny kryzys polskie banki wchodzą dobrze przygotowane, z wysokimi buforami na kapitale, w ciężar których można absorbować straty – mówi prof. Marcin Liberadzki z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej