• Obserwator Finansowy

Potrzebna konkurencja, rynek i lepsze regulacje

27.07.2012
Ostatnie lata całkowicie przewartościowały globalny ład gospodarczy i pokazały potrzebę dyskusji nad nowym kształtem Europy. Przetaczająca się przez świat druga fala kryzysu, która grozi długofalową destabilizacją, ze wszystkimi tego konsekwencjami politycznymi i społecznymi, każe szukać odpowiedzi na pytania o sposób naprawy podstaw współczesnej gospodarki.
Uczestnicy ostatniej debaty kongresu, w czasie której przedstawiono rekomendacje. (fot. IBnGŻ/GAB)

Uczestnicy ostatniej debaty kongresu, w czasie której przedstawiono rekomendacje. (fot. IBnGŻ/GAB)

Uczestnicy ostatniej debaty kongresu, w czasie której przedstawiono rekomendacje. (fot. IBnGŻ/GAB)

Dziewięć rekomendacji skierowanych do polityków i instytucji regulacyjnych przedstawili właśnie organizatorzy II Europejskiego Kongresu Finansowego – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i działająca w jego ramach Gdańska Akademia Bankowa – który odbył się w maju w Sopocie. Oto skrótowa ich prezentacja:

Po pierwsze:

Rekomendujemy, by europejskie instytucje nadzorcze ściśle monitorowały wykorzystanie środków pozyskanych przez banki w ramach preferencyjnego finansowania z Europejskiego Banku Centralnego (LTRO), a w szczególności przeciwdziałały zakupom ryzykownych aktywów i zwiększaniu udziału w rynku kosztem banków, które nie zostały objęte ta pomocą. W przypadku braku skutecznych możliwości eliminowania takich zagrożeń,  w trosce o zachowanie równych zasad konkurencyjności na jednolitym rynku finansowym UE należy zapewnić odpowiednią rekompensatę dla banków nieobjętych operacjami LTRO.

Po drugie:

Rekomendujemy zapewnienie lokalnym instytucjom nadzorczym prawa do stosowania ostrzejszych norm ostrożnościowych oraz wyłączenie banków będących częścią międzynarodowych grup, a mających znaczenie systemowe dla lokalnych rynków, spod grupowego podejścia do wymogów płynnościowych i nadzorczych.

Po trzecie:

Rekomendujemy zbudowanie efektywnego rynku długookresowych bankowych instrumentów dłużnych, w szczególności poprzez wzrost udziału obligacji własnych wśród źródeł finansowania działalności banków. Obligacje banków powinny być notowane na rynku wtórnym w celu zwiększenia stabilności sektora bankowego oraz urealnienia wyceny ryzyka i kosztów kapitału. Zwiększenie udziału obligacji w finansowaniu działalności bankowej powinno być procesem długotrwałym, zharmonizowany z rozwojem wtórnego rynku obligacji korporacyjnych i z działaniami w kierunku zwiększenia jego wiarygodności i atrakcyjności dla inwestorów. Powinno następować wraz z odbudową rynku międzybankowego, urynkowieniem stop referencyjnych oraz procesem delewarowania banków.

Po czwarte:

Rekomendujemy zmodyfikowanie systemu gwarantowania zgromadzonych przez deponentów środków tak, by nie tworzył on pokusy dla banków do prowadzenia wojen depozytowych na koszt podatników. Należy wprowadzić regulacje różnicujące opłaty wnoszone przez banki do instytucji gwarantujących bezpieczeństwo depozytów w zależności od ryzyka kreowanego przez te banki na rynku depozytowym.

Po piąte:

Rekomendujemy wpisanie wydobycia gazu łupkowego na listę projektów strategicznych Unii Europejskiej decydujących o pozycji konkurencyjnej UE w globalnej gospodarce oraz wprowadzenie rozwiązania strukturalnego włączającego Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania wydobycia gazu łupkowego.

Po szóste:

Rekomendujemy utworzenie krajowego funduszu majątkowego na bazie wyodrębnionych aktywów korporacyjnych Skarbu Państwa – przede wszystkim pakietów akcji spółek notowanych na rynku publicznym. Podmiot zarządzający funduszem sprawowałby nadzór właścicielski nad tymi aktywami oraz realizowałby polityką inwestycyjną zgodną z wytycznymi przyjmowanymi przez podległy rządowi organ. W ramach realizowanej polityki inwestycyjnej fundusz powinien mieć możliwość zaciągania długu oraz powinien dystrybuować przychody z dywidend oraz ze sprzedaży aktywów do inwestorów zgodnie z jasno określanymi kryteriami.

Po siódme:

Rekomendujemy:

– stworzenie wieloletniej Narodowej Strategii Rozwoju Infrastruktury i Systemu Transportowego, obejmującej perspektywę 25 letniego okresu jej realizacji,

– powołanie Gwarancyjnego Funduszu Rozwoju Infrastruktury,

– stworzenie niezmiennych warunków organizacyjno – finansowych umożliwiających wieloletni stabilny rozwój rynku inwestycji infrastrukturalnych.

Po ósme:

Rekomendujemy usunięcie barier legislacyjnych i stworzenie warunków ekonomicznych sprzyjających rozwojowi prywatnego budownictwa czynszowego poprzez:

– wyłaczenie najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej spod działania ustawy o ochronie lokatorów,

– umożliwienie stosowania przyspieszonej amortyzacji lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej.

Pozwoli to na ograniczenie negatywnych skutków przewidywanego kryzysu w budownictwie mieszkaniowym wskutek zahamowania akcji kredytowej banków.

Po dziewiąte:

Rekomendujemy wprowadzenie rozwiązań prawnych poszerzających wykorzystanie cyfrowego obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym.

Treść rekomendacji wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami dostępna jest tutaj.

Opr. KB


Tagi


Artykuły powiązane