Michał Kowalczyk

Michał Kowalczyk jest doktorantem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stypendystą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, jak również Fundacji Publicznej Tempus. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki środkowoeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Węgier.