Otwarta licencja

Serwis Obserwator Finansowy udostępnia większość własnych publikacji. To kilkanaście tysięcy analiz, wywiadów, recenzji, felietonów. Otwarta Licencja pozwala na przedruk publikacji wszystkim zainteresowanym. Dotyczy to również infografik i rysunków w tekstach objętych Otwartą Licencją.

Otwarta licencja dotyczy tylko własnych tekstów przygotowanych na zamówienie redakcji Obserwator Finansowy (Otwarta Licencja nie obejmuje artykułów do których Obserwator Finansowy nie posiada praw autorskich, czyli pochodzących z The Economist, EIU, Project Syndicate, VoxEU, Reuters, PAP. Otwarta licencja nie obejmuje też zdjęć zamieszczonych przy artykułach).

Przedruk artykułów jest możliwy od czwartego dnia od daty pierwotnej publikacji w serwisie. Do korzystania z materiałów OF zapraszamy także media, które prowadzą sprzedaż własnych treści (sprzedaż danego medium, czy miejsc reklamowych w medium nie ogranicza prawa do przedruku tekstów z Obserwatora Finansowego).

Wszystkie teksty objęte otwartą licencją są oznaczone w wyraźny sposób pod danym artykułem. Wykorzystanie artykułu jest możliwe za podaniem nazwiska autora i źródła pochodzenia artykułu przez umieszczenie w widocznym miejscu pliku jpg., który można pobrać pod regulaminem, z następującym linkiem: www.obserwatorfinansowy.pl/otwarta-licencja.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej oraz w zakładce „Regulamin przedruków”. Prosimy o zapoznanie się z nim. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z redakcją: redakcjaof@nbp.pl

Regulamin

otwartej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych w serwisie internetowym Obserwator Finansowy.

§1. Definicje

Użyte w Licencji określenia oznaczają: „Utwór” oznacza każdy z materiałów zamieszczanych w portalu Obserwator Finansowy, który oznaczony został informacją: „Otwarta Licencja. Obserwator Finansowy”; „Licencja” – niniejsza licencja otwarta „Licencjodawca” oznacza Narodowy Bank Polski; „Twórca” oznacza autora Utworu; „Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z Utworu na zasadach określonych Licencją.

§2. Udzielenie Licencji

1.         Z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Licencji z chwilą pobrania Utworu przez Licencjobiorcę Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na niekomercyjne korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:

a)         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)         w zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.         Licencjodawca zezwala na dokonywanie technicznych zmian w Utworze koniecznych z uwagi na środek przekazu lub nośnik, na którym dokonywane jest rozpowszechnianie Utworu. Licencjodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek opracowanie lub przeróbkę Utworu.

3.       Licencjodawca zezwala na tłumaczenie Utworu na inne języki.

4.       Korzystanie z Utworu na podstawie Licencji dozwolone jest pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu informacji o źródle pochodzenia Utworu w postaci pliku jpg.: „Otwarta licencja. Obserwator Finansowy” wraz z odesłaniem (z linkiem) do szczegółowych warunków Licencji o następującej treści: „www.obserwatorfinansowy.pl/otwarta-licencja” (plik jpg. „Otwarta licencja” można pobrać pod regulaminem).

5.        Korzystanie z Utworu na zasadach opisanych Licencją dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem zachowania przez Licencjobiorcę w niezmienionej formie wszelkich oznaczeń Utworu w szczególności imienia i nazwiska autora artykułu oraz tytułu Utworu.

§3. Ograniczenia

1.   Prawo do korzystania z Utworu podlega następującym ograniczeniom:

a)   Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków korzystania z Utworu, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji;

b)   Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji;

c)    Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu, w tym odnoszących się do niniejszej Licencji;

d)    Korzystając z Utworu niedozwolone jest stosowanie przez Licencjobiorcę jakichkolwiek zabezpieczeń, w tym technicznych, ograniczających dostęp do Utworu,

e)    Licencjobiorca nie może wykonywać żadnych praw do korzystania z Utworu w celach komercyjnych,

f)     Otwartą licencją nie są objęte zdjęcia zamieszczone jako ilustracja do artykułów.

§4. Postanowienia końcowe

1.         Licencjodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia umowy przez Licencjodawcę, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania.

2.         W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Licencji, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.         Przed pierwszą publikacją Redakcja prosi o przesłanie do zatwierdzenia widoku z ekranu z umieszczonym tam znakiem otwartej licencji.

W razie pytań prosimy o kontakt z redakcją: redakcjaof@nbp.pl

 

Pobierz plik jpg.: