Jakub Mućk

Dr Jakub Mućk jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP oraz adiunktem w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują: (długookresowy) wzrost gospodarczy, determinanty produktywności, handel zagraniczny, postać funkcji produkcji, ekonometrię szeregów czasowych oraz ekonometrię panelową.