Na rynku pracy wiosna

O 0,2 pkt. spadł w marcu Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach bezrobocia. Wskaźnik spada od czerwca 2015 roku, choć tempo zmian jest nierównomierne. Tendencje na rynku pracy zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia, dodatkowo wspomagany w I półroczu 2016 r. czynnikami sezonowymi – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
Na rynku pracy wiosna

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)  spadła na koniec 2015 roku do 6,9 proc. Zarówno stopa bezrobocia rejestrowanego, jak i stopa według BAEL obniżyły się do poziomów porównywalnych z 2008 rokiem. Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym w porównaniu z 2008 rokiem tempem wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5 proc w 2008 do ok. 63 proc w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc pracy przy jednocześnie lepszym dostosowaniu struktury popytu na pracę do jej podaży.

– Pozytywna sytuacja na rynku pracy obserwowana w ostatnim roku wynika w dużej mierze ze wzrostu szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia, czyli wysokiej i rosnącej liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy oraz liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia – ocenia sytuację Maria Drozdowicz z BIEC.

Ostatnie dostępne dane za luty br. wskazują na istotny wzrost liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W porównaniu do stycznia 2016 r. ich liczba wzrosła o ponad 33 proc. Zmiany te stanowiły z pewnością w dużym stopniu kompensację spadku napływu ofert pracy odnotowanego w styczniu br., jednak strumień napływu ofert zatrudnienia przyjął rekordowo wysokie wartości – ponad 140 tysięcy ofert.

Wysoka liczba dostępnych ofert pracy wpływa na wzrost szans zatrudnienia. W lutym liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy wzrosła o blisko 20 proc. Podobnie do liczby wakatów, wzrost ten skompensował częściowo spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia odnotowany w styczniu.

– Dane na temat liczby osób wyrejestrowanych ze spisu bezrobotnych w efekcie znalezienia pracy charakteryzują się w ostatnim czasie podwyższoną zmiennością, jednak po wyeliminowaniu tych krótkookresowych wahań wyrejestrowanych zostało około 5 proc osób więcej niż przed rokiem – wyjaśnia Drozdowicz.

Drozdowicz, praca, 31.3.16

Kolejny czynnik stabilizujący rynek pracy to spadek liczby zwolnień grupowych, związanych głównie z upadłościami i trudną sytuacją finansową firm. W lutym liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy ponownie zmalała w ujęciu miesięcznym o 2 proc, zaś w ciągu ostatnich dwóch lat liczba tego typu bezrobotnych zmalała o ponad 30 proc.

W konsekwencji spadającego bezrobocia, zmniejszającej się liczby zwolnień grupowych oraz rosnącej liczby ofert pracy spada łączna kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Według najnowszych danych (za styczeń 2016 roku) zmalała ona o blisko 2 proc, zaś w ciągu ostatniego roku o ponad 10 proc. Z drugiej strony, nie odnotowano w ostatnim miesiącu istotnych zmian poszczególnych kategorii liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Niemal przez cały 2015 rok liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy oscylowała w okolicach 200 tys. miesięcznie. Podobnie było w lutym 2016 r., kiedy to liczba osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne zmalała w ujęciu miesięcznym o 3,5 proc, ale w wielkościach absolutnych przyjęła wartość nieznacznie powyżej 200 tys.

Zjawisko utrzymywania się napływu nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy w sytuacji dużej podaży ofert pracy, rosnącej liczby osób zatrudnionych i tych którzy wyrejestrowali się ze spisu bezrobotnych, może świadczyć o znacznym udziale szarej strefy w gospodarce, co pozwala zatrudnionym w niej, rejestrować się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne – zwraca uwagę analiza BIEC.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w lutym oceniany pozytywnie, oceny poprawiły się w ujęciu miesięcznym. Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej uległy nieznacznemu pogorszeniu w ujęciu miesięcznym, a w konsekwencji nieznacznie zaczął przeważać odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi prognozującymi wzrost liczby zatrudnionych.

Podobnie do poprzednich prognoz, jednostki małe i średnie (do 249 pracujących) zapowiadają spadek liczby pracowników. Z kolei, duże przedsiębiorstwa prognozują wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego, producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli oraz przez producentów mebli. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz producenci skór i wyrobów ze skór wyprawianych.

Drozdowicz, praca, 31.3.16

Tagi


Artykuły powiązane

Polski rynek pracy w obliczu fali uchodźczej z Ukrainy

Kategoria: Analizy
Fala uchodźcza wywołana atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. przybrała rozmiary niespotykane w Europie od czasu II wojny światowej, a jej główny impet zaabsorbowany został przez Polskę.
Polski rynek pracy w obliczu fali uchodźczej z Ukrainy

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Kategoria: Analizy
Napływ obywateli Ukrainy do Polski może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla niektórych branż, borykających się z brakami kadrowymi. Jednak kobiety i dzieci nie wypełnią wakatów w budownictwie i przemyśle.
Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania