W Polsce natężenie cyklicznego ryzyka systemowego jest niskie

Natężenie cyklicznego ryzyka systemowego w Polsce, biorąc pod uwagę m.in. pozycję w cyklu kredytowym, wyniki modeli wczesnego ostrzegania oraz uwarunkowania makro i napięcia w systemie finansowym, jest aktualnie niskie – podał Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makro (KSF-M) w uchwale z wrześniowego posiedzenia.

„Zgodnie z przeprowadzoną analizą, natężenie cyklicznego ryzyka systemowego w Polsce, biorąc pod uwagę m.in. pozycję w cyklu kredytowym, wyniki modeli wczesnego ostrzegania oraz uwarunkowania makroekonomiczne i napięcia w systemie finansowym, jest aktualnie niskie. Odchylenie miar cyklu kredytowego od długoterminowego trendu jest niewielkie” – napisano.

KSF-M podaje, że w I kwartale 2023 r. standaryzowana luka kredytowa, obliczona zgodnie z podstawową metodą rekomendowaną przez ERRS wyniosła -16,3 proc., natomiast luka kredytowa uwzględniająca długość cyklu finansowego w Polsce była równa -3,8 proc.

Zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego wobec banków i SKOK wyniosło 38,1 proc. PKB, a całkowite zadłużenie sektora wyniosło 64,8 proc. PKB.

Na przestrzeni ostatniego roku, całkowite zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego spadło w relacji do PKB o 8,7 pkt proc.

„Uwzględniając powyższe wartości wskaźników, wartość odniesienia wskaźnika bufora antycyklicznego wynosi 0 proc. Wyniki analizy wskazują, że obecnie obowiązujący wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. jest adekwatny i nie zachodzą przesłanki do jego zmiany” – dodano.

KSF-M podał wcześniej w komunikacie z posiedzenia z 26 września 2023 r., że zastanawiał się nad zasadnością wprowadzenia niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). Głównym celem wprowadzenia nNBA byłoby stworzenie rozwiązywalnego bufora makroostrożnościowego, który mógłby zostać uwolniony w sytuacji wystąpienia niespodziewanego, trudnego do przewidzenia szoku (jak w przypadku pandemii COVID-19).

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Wnioski z upadku Silicon Valley Bank

Kategoria: Trendy gospodarcze
Upadek banku Silicon Valley Bank w 2023 r. uwypuklił wzajemne powiązania wielu czynników ryzyka. W niniejszym artykule przedstawiono środki mające na celu skorygowanie niektórych ograniczeń korelacji ryzyka zaobserwowanych w przypadku SVB.
Wnioski z upadku Silicon Valley Bank