Autor: Dr Jakub Rybacki

Kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, adiunkt Akademia Leona Koźmińskiego.

Polityka pieniężna powinna być wyważona

Skala obniżek stóp procentowych we wrześniu zaskoczyła rynek. Scenariuszem bazowym nadal pozostaje luzowanie polityki pieniężnej, chociaż skala kolejnych zmian powinna być wyważona – uważa dr Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Rozpoczynamy cykl luzowania polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 pkt bazowych podczas wrześniowego posiedzenia. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6 proc. Sam kierunek polityki pieniężnej nie zaskakuje, natomiast skala luzowania była większa niż prognozowali ekonomiści. Członkowie RPP kolegialnie uznali, że szybki spadek inflacji – zgodny z założeniami lipcowej projekcji NBP – oznacza, że polityka pieniężna jest zbyt restrykcyjna. Taka ocena wzbudza dyskusje analityków. Większą wartość stanowić będzie jednak odpowiedź na pytanie: co dalej?

Dalsze obniżki powinny być wyważone

Otoczenie zewnętrzne jest dzisiaj bardzo skomplikowane. Z jednej strony duża niepewność towarzyszy zachowaniu cen energii – baryłka ropy naftowa kosztuje 90 dol. po decyzjach OPEC+ – to może zagrozić spadkowi inflacji. Także rynek gazu jest rozchwiany mimo dużego zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej. W takich warunkach przestrzeń do obniżania stóp jest mała. Z drugiej strony koniunktura gospodarcza – spowolnienie gospodarcze w Niemczech i Chinach – to argumenty przeciwko restrykcyjnej polityce pieniężnej. Słaby popyt sprawia, że ceny producenta PPI znajdują się w deflacji – taki trend będzie utrzymywać się w kolejnych kwartałach, co obniży wzrost cen towarów przemysłowych. Wspomniane czynniki mocno ważyły na decyzji RPP we wrześniu. Prawdopodobnie są też przyczyną braku deklaracji odnośnie do kierunku działań podczas październikowego posiedzenia.

Spadek inflacji w IV kwartale będzie słabszy

Dotychczas zmiany cen żywności i energii pomagały wyhamować inflację. Spadała też inflacja bazowa – od marca do sierpnia 2023 r. wskaźnik obniżył się z 12,3 do około 10 proc. W efekcie przez ostatnie cztery miesiące średni poziom cen malał. Ponownie mierzymy się jednak ze zmianami, które podwyższą globalną inflację. Agenda Organizacji ds. Żywności FAO wskazuje, że ceny na rynkach globalnych ponownie zaczynają rosnąć – jest to szczególnie widoczne, gdy zmiany skorygujemy o wahania kursu złotego. W takim ujęciu ceny w okresie wakacyjnym były o 8,2 proc. większe niż rok temu. Dla porównania od kwietnia do czerwca obserwowaliśmy spadek o 2,1 proc. Także wzrost cen usług dalej pozostaje wysoki, a dodatkowym zagrożeniem dla cen importowanych produktów jest większa presja płacowa w strefie euro – wskaźnik EBC opisujący podwyżki wynagrodzeń osiągnął w II kwartale 2023 r. wzrost rzędu 4,3 proc., to najwyższy poziom od początku lat 90. XX w.

Sytuacja gospodarcza w Polsce dalej jest dobra, pomimo spowolnienia

Spadek PKB w I połowie 2023 r. praktycznie nie ma przełożenia na kondycję rynku pracy. Stopa bezrobocia w Polsce dalej pozostaje jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a wynagrodzenia ponownie rosną szybciej od inflacji. Badania Komisji Europejskiej wskazują, że odsetek przedsiębiorstw raportujących problemy z pozyskaniem pracownika w przemyśle czy budownictwie jest największy w Europie. GUS wskazuje, że problem dotyczy 33 proc. firm. W takich warunkach słaba koniunktura nie będzie dotkliwa, co zmniejsza pilność stymulowania gospodarki.

Stosunkowo ważnym celem polityki będzie zachowanie stabilności na rynkach finansowych

Polityka RPP w I półroczu 2023 r. pomagała umocnić złotego, co było zgodne z obniżaniem się inflacji do celu. Wrześniowa decyzja wywołała korektę. Chociaż NBP nigdy nie celuje w konkretne poziomy złotego, to stabilne i przewidywalne zachowanie waluty powinno być priorytetem w nadchodzących miesiącach. Wolumen kredytów walutowych dla gospodarstw domowych to dalej 92 mld zł – wahania kursowe wpływają na skalę obciążenia ratą czy samą wartość długu. Podobnie więcej obligacji niż przed wybuchem wojny w Ukrainie jest dziś denominowanych w walutach zagranicznych np. w euro czy dolarach. W takich warunkach duże wahania kursowe utrudniają realizowanie polityki gospodarczej.


Tagi


Artykuły powiązane

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Kategoria: Analizy
Zagadnienie łagodzenia polityki pieniężnej w otoczeniu wysokiej inflacji to jedno z szeregu wyzwań, w obliczu którego stoi nowy prezes Banku Japonii
Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii