MR: Średnia inflacja w 2016 roku wyniesie ok. 1,0 proc.; PKB wzrośnie o 3,8 proc.

Średnioroczna inflacja w 2016 r. wyniesie ok. 1,0 proc. – zapisano w dokumencie przedstawiającym wstępne prognozy Ministerstwa Rozwoju na 2016 r., do którego dotarła PAP. Wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., przy wzroście konsumpcji o ok. 3 proc. i inwestycji o ok. 6 proc. Bezrobocie na koniec ’16 spadnie do 9,8 proc.

„W 2016 r. będziemy obserwować wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, choć będzie to raczej skala ok. 1 proc.” – napisano w dokumencie.

„Będzie to związane ze stopniowym wygasaniem wpływu gwałtownego spadku cen surowców energetycznych, wzmocnieniem presji popytowej w gospodarce wynikającej z utrzymywania się silnego wzrostu popytu krajowego, efektami statystycznymi związanymi z bardzo niską bazą z roku 2015 r. oraz prognozowanym stopniowym przyspieszeniem inflacji w otoczeniu Polski” – dodano.

W projekcie budżetu na 2016 r. rząd zapisał, że średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. rdr.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Oczekiwane przez Ministerstwo Rozwoju tempo wzrostu gospodarczego w 2016 r. jest zgodne z założeniem zapisanym w projekcie ustawy budżetowej, tj. 3,8 proc. Konsumpcja – jak wynika z prognoz MR – wzrośnie o ok. 3 proc., zaś inwestycje realnie wzrosną o ok. 6 proc.

„W 2016 r. realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,8 proc., a podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, jako efekt realnego wzrostu spożycia o ok. 3 proc. Natomiast inwestycje zwiększą się realnie o ok. 6 proc., a niskie stopy procentowe i oczekiwania poprawy koniunktury będą temu sprzyjać. Wkład zmiany zapasów będzie neutralny dla wzrostu gospodarczego (…)” – napisano.

„Generalnie należy ocenić, że po raz kolejny wzrost PKB będzie zbalansowany. Pozytywny wpływ eksportu wynika z utrzymującej się konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczynia się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego” – dodano.

W dokumencie wstępnie zapisano wzrost produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. oraz wzrost sprzedaży przedsiębiorstw budowlanych o 6 proc.

HANDEL ZAGRANICZNY

Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Rozwoju oczekuje stabilizacji tempa wzrostu eksportu oraz przyspieszenia tempa wzrostu importu. Eksport towarów wzrośnie w bieżącym roku o ok. 6,2 proc., zaś import towarów wzrośnie o ok. 5,5 proc.

RYNEK PRACY

Z prognoz Ministerstwa Rozwoju wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,8 proc. W projekcie budżetu założono poziom 9,7 proc.

„Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2016 r. wraz z prognozowanymi zmianami popytu na pracę pozwalają szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. obniży się do poniżej 10 proc.” – napisano w dokumencie.

„Przewiduje się, także wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – dodano.

Z dokumentu wynika, że zatrudnienie wzrośnie o ok. 0,8 proc., a bezrobocie liczone metodologią BAEL wyniesie 7,2 proc.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

W dokumencie przyjęto, że w 2016 roku nastąpi nieznaczny wzrost gospodarczy w strefie euro skutkujący pozytywnymi oczekiwaniami w zakresie popytu zewnętrznego.

„Na sytuację gospodarczą w Polsce w zbliżającym się roku wpływać będzie koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej oraz uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne w innych regionach. Nieznaczne przyspieszenie wzrostu w strefie euro (w tym w Niemczech) daje podstawy do optymistycznych oczekiwań w zakresie popytu zewnętrznego” – napisano.

„Jednocześnie obserwujemy brak wyraźnego ożywienia na rynkach wschodzących oraz stosunkowo wysokie ryzyko i niepewność co do krótkookresowych perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej w Rosji i Ukrainie, a także w Turcji i na Bliskim Wschodzie” – dodano.

Ministerstwo Rozwoju zaznacza, że powyższe prognozy mają charakter wstępny


Artykuły powiązane

Trudna sztuka naprawiania zepsutej logistyki morskiej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na początku października wydawało się, że sytuacja w światowej logistyce idzie ku lepszemu i za pół roku można oczekiwać stabilizacji. W grudniu znów pojawił się czarny łabędź, Omicron, a zawsze mogą przylecieć także szare łabędzie – niespodziewane wydarzenia.
Trudna sztuka naprawiania zepsutej logistyki morskiej