• BC NBP

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

08.12.2009

Stanisław Kubielas Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2009, 398 s.


Przedmiotem rozważań w prezentowanej książce są mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Autor z jednej strony podejmuje analizę sektorowej specyfiki procesów innowacji i transferu technologii, testując hipotezę Gerschenkrona w przekroju sektorowym. Z drugiej strony bada znaczenie uwarunkowań makroekonomicznych luki technologicznej w kontekście podażowych i popytowych czynników innowacji i dyfuzji w gospodarkach doganiających.Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test