Ruszyła Akademia NBP

Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, podczas wrześniowej konferencji dotyczącej bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej ogłosił uruchomienie Akademii NBP, nowego projektu edukacyjnego, przeznaczonego głównie dla osób rekrutujących się z kadry zarządzającej sektora rynku usług finansowych.
Ruszyła Akademia NBP

Akademia NBP powstała we współpracy polskiego banku centralnego z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie.

Pierwszy kurs obejmuje zagadnienia związane z finansami i polityką pieniężną i zaplanowany został na październik i listopad 2022 r. Docelowo oferta edukacyjna Akademii uzyska szerszy charakter i obejmować będzie szkolenia związane z finansami oraz bankowością centralną. W perspektywie nadchodzących miesięcy i lat prawdopodobne jest nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. Celem kursów jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej oraz stworzenie nowych możliwości dla absolwentów.

Szczegółowy plan zajęć uwzględnia wykłady omawiające narzędzia banku centralnego oraz jego umiejscowienie instytucjonalne na arenie międzynarodowej. Uczestnik programu uzyska pogłębioną wiedzę z zakresu wielu zagadnień, takich jak polityka pieniężna, mechanizm kształtowania stóp procentowych, operacje otwartego rynku, znaczenie rezerwy obowiązkowej oraz niekonwencjonalne narzędzia polityki monetarnej stanowiące arsenał środków banków centralnych. Tematyka wykładów nie pomija także kwestii rynków i nadzoru finansowego, kładąc przede wszystkim nacisk na przybliżenie mechanizmów ich działania oraz efektywnych sposobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa operacji.

Gwarancję jakości zajęć stanowi doborowe grono wybitnych wykładowców, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wśród których należy wymienić: prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego; wiceprezes NBP prof. Martę Kightley; prof. Beata Javorcik, głównego ekonomistę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie; prof. Roberta Holzmanna, prezesa Banku Austrii i członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, a także członka Austriackiej Akademii Nauk; prof. Sergiya Nikolaychuka, wiceprezesa Narodowego Banku Ukrainy (NBU), profesora Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie; prof. Davida Marsha, współprzewodniczącego Official Monetary and Financial Institutions Forum oraz prezesa firmy konsultingowej SCCO International. Czołówkę wykładowców uzupełniają prof. Ireneusz Dąbrowski, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP i adiunkt w Zakładzie Finansów Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; prof. Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sylwetki wykładowców zostały zaprezentowane na stronie Akademii: https://akademia.nbp.pl/akademia/nasi-wykladowcy/

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademia.nbp.pl.

Każdy z uczestników zostanie uhonorowany dyplomem ukończenia zajęć. Pytania należy kierować na adres akademia@nbp.pl.

Obserwator Finansowy jest partnerem I edycji Akademii NBP.


Artykuły powiązane

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

W kierunku cyfrowego dolara kanadyjskiego: Czy zostanie wprowadzony? W jaki sposób? Kiedy?

Kategoria: Trendy gospodarcze
W roku 1935 rząd federalny powierzył Bankowi Kanady scentralizowanie produkcji banknotów. Jednym z pierwszych zadań nowo utworzonego banku centralnego Kanady była emisja jednej waluty dla całego kraju oraz ostatecznie stopniowe wycofanie niezliczonych denominowanych w dolarach banknotów emitowanych przez różne banki i organy władzy różnego szczebla.
W kierunku cyfrowego dolara kanadyjskiego: Czy zostanie wprowadzony? W jaki sposób? Kiedy?

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP