• Obserwator Finansowy

BIEC: Na rynku pracy znowu lepiej

31.10.2017
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, po czterech miesiącach umiarkowanego wzrostu, ponownie spadł – informuje w komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).  
wykres WRP


Na rynku pracy od dłuższego czasu obserwujmy utrzymującą się wysoką podaż ofert pracy, zmniejszający się napływ nowych bezrobotnych, ale jednocześnie spadającą i niską liczbę osób wychodzących z bezrobocia w efekcie znalezienia pracy. Rośnie natomiast liczba osób dotychczas bezrobotnych, które obecnie nabywają praw emerytalnych.

Najbliższe miesiące zwykle nie są korzystne dla pracowników ze względu na spadek zatrudnienia przy pracach sezonowych, głównie w budownictwie, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. W ostatnich latach w okresie listopad – luty stopa bezrobocia wzrastała o 0,3 do 0,6 punktu procentowego. W tym roku wobec dużego zapotrzebowania na pracowników i wysokiej podaży ofert pracy sezonowe wzrosty stopy bezrobocia mogą być znacznie mniejsze.

Obecnie pięć składowych wskaźnika działa w kierunku spadku stopy bezrobocia, wpływ dwóch jest umiarkowanie dodatni na wartości wskaźnika, jedna zmienna (średni tygodniowy czas pracy) dość istotnie oddziałuje na wzrost wskaźnika, a w konsekwencji na wyższą stopę bezrobocia.

Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był we wrześniu oceniany pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące ogólnego stanu koniunktury oraz równie pozytywne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia. Ponownie przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników nad tymi, które zapowiadają głównie zwolnienia.

W ujęciu wielkościowym jedynie wśród małych przedsiębiorstw odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia zrównał się z odsetkiem planujących zwolnienia. Wśród średnich i dużych firm przeważają te, które planują wzrost liczby pracowników. W ujęciu branżowym zwolnienia zapowiadane są głównie wśród producentów odzieży, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przez producentów z branży transportowej oraz w poligrafii.

We wrześniu pracę znalazło o blisko 7 tys. więcej osób (spośród bezrobotnych) niż w sierpniu (wzrost relatywny na poziomie 8 proc.). Był to drugi miesiąc wzrostu przepływu z bezrobocia do zatrudnienia, niemniej jednak nadal utrzymuje się on na relatywnie niskim poziomie. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest on o około 10 proc. niższy.

W dalszym ciągu obserwujemy wysoką podaż ofert pracy trafiających do PUP-ów. Co prawda, we wrześniu w urzędach pracy zarejestrowano o blisko 5 tys. mniej ofert pracy niż w sierpniu (spadek relatywny na poziomie 3,5 proc.), jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym było ich o 12 proc. więcej.

Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne we wrześniu spadła w porównaniu z sierpniem o około 17 tys. (zmiana relatywna na poziomie niespełna 10 proc.). Częściowo była to kompensacja wzrostu omawianego strumienia odnotowana w sierpniu, niemniej jednak napływ do bezrobocia utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie – obecnie o 10 proc. niższym niż we wrześniu 2016 roku.

Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 1 proc. i kontynuuje swoją długofalową tendencję malejącą. Wśród poszczególnych frakcji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku w ostatnim miesiącu odnotowano wzrost liczby młodych bezrobotnych i spadek liczby bezrobotnych powyżej 50. roku oraz długotrwale bezrobotnych.

Według najnowszych danych (za sierpień) agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wzrosła o niespełna 2 proc.. Ostatni raz wzrost o ponad 1 proc. odnotowano we wrześniu zeszłego roku.


Tagi


Artykuły powiązane