Krótkotrwała poprawa koniunktury

O 1,5 punktu wzrósł w styczniu w porównaniu z grudniem 2015 r. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce. Był to największy jego jednorazowy wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
Krótkotrwała poprawa koniunktury

– Poprawa ta nie może jednak jak na razie zapowiadać przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Trwa bowiem zbyt krótko, zaś zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne warunki nie sprzyjają trwałej poprawie koniunktury – studzi optymistyczne oczekiwania Maria Drozdowicz z BIEC.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery uległy w styczniu poprawie w stosunku do wartości sprzed miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie uległy pogorszeniu.

Nieznacznie zwiększyło się tempo napływu nowych zamówień w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego. Poprawa ta jednak była znikoma jeśli wziąć pod uwagę dominującą od maja 2015 roku tendencję do ich kurczenia się. Ponadto, wzrost dotyczył wyłącznie zamówień realizowanych na rynek krajowy. Zamówienia eksportowe spadały.

Grudniowe dane GUS informowały o wzroście produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej. Prawdopodobne jednak jest, że w efekcie zwiększającego się w ostatnich latach udziału konsumentów wyznania prawosławnego dochodzi do wydłużenia okresu sezonowej poprawy aktywności przemysłu i handlu w związku z przypadającym na początku roku kalendarzowego okresem wzmożonych świątecznych zakupów tej grupy konsumentów.

– W znacznym stopniu tłumaczyłoby to wzrost produkcji, sprzedaży detalicznej i zamówień krajowych z ostatnich dwóch miesięcy – komentuje Drozdowicz.

W przypadku zamówień realizowanych na eksport trudno liczyć na trwałą poprawę w sytuacji, gdy gospodarki europejskie w efekcie spowolnienia w Chinach odnotowują jego spadek. Co prawda, osłabienie złotego może nieco poprawić konkurencyjność cenową naszej oferty eksportowej w najbliższych miesiącach, jednak na ogół efekty deprecjacji krajowej waluty są dla eksporterów krótkotrwałe.

Zapasy w magazynach producentów uległy niewielkiemu ograniczeniu. Efekt ten był oczekiwany i związany głównie z ich przeznaczeniem na poczet świątecznych zakupów.

Drozdowicz, koniunktura, 28.1.16

Nieznacznie poprawiła się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, co było konsekwencją zwiększonej grudniowej produkcji. Tym samym wydajność pracy po niemal rocznym okresie pogarszania się, osiągnęła w grudniu 2015 roku poziom z grudnia roku 2014 – informuje BIEC.

Drugi miesiąc z rzędu menadżerowie przedsiębiorstw korzystniej oceniają stan finansów w zarządzanych przez nich firmach. Od czerwca do października 2015 roku przedsiębiorcy systematycznie informowali o pogarszającej się sytuacji finansowej. Najgorsze oceny dominowały w branży odzieżowej i przetwórstwie ropy naftowej.

Pomimo poprawy kondycji finansowej firm, nie przybywa optymizmu w ocenach odnoszących się do ogólnej sytuacji w gospodarce. Ostatnie dane wskazują na wzrost negatywnych ocen wśród kadry zarządzającej.

Najmniej optymistycznie przedstawia się sytuacja na warszawskiej giełdzie. Podstawowy indeks – WIG w ciągu ostatniego roku stracił ponad 12 proc., zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z maja 2015 roku – blisko 19 proc.

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym oraz zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów nie zmieniły się istotnie w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Drugi miesiąc z rzędu rosły depozyty gospodarstw domowych, co było zapewne efektem wzrostu wynagrodzeń we wcześniejszych miesiącach 2015 roku. W dalszym ciągu jednak konsumenci podchodzą z rezerwą do finansowania zakupów kredytem bankowym, co ogranicza perspektywy istotnego wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego.

Drozdowicz, koniunktura, 28.1.16

Tagi