CASE: Dynamika PKB w Polsce w 2017 i 2018 roku 2,9 proc.

Dynamika PKB w Polsce wyniesie 2,9 proc. zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. – prognozują w raporcie ekonomiści Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Ich zdaniem, ewentualne podwyższenie deficytu budżetu, spowodowane wysokimi wydatkami socjalnymi, i zwiększona niepewność polityczna mogą przeszkodzić dalszemu wzrostowi gospodarczemu.

„Zgodnie z szacunkiem flash, opublikowanym 31 stycznia, polska gospodarka wzrosła o 2,8 proc. rdr w 2016 r. Podczas gdy prywatna konsumpcja w tym czasie wzrosła o 3,6 proc. inwestycje pozostały nieożywione (-5,5 proc.). Ponadto, w przeciwieństwie do planu rządu, ściągalność podatku VAT zmniejszyła się – zgodnie z szacunkiem flash dotyczącym przychodów z podatku od towarów i usług w 2016 r. ściągalność podatku VAT w 2016 r. zmniejszyła się o 0,2 proc. rdr. Zwiększone wydatki socjalne i gorsza niż oczekiwano ściągalność podatków zaowocowały 46,3 mld zł deficytem budżetowym w 2016 r.” – napisali w raporcie ekonomiści CASE.

„Podczas gdy wzrost gospodarczy prawdopodobnie utrzyma swoje tempo w 2017 r., podwyższenie deficytu spowodowane dużymi wydatkami socjalnymi może doprowadzić do tego, że przekroczy on próg w wysokości 3 proc., co razem ze zwiększoną niepewnością polityczną może przeszkodzić przyszłemu wzrostowi PKB” – dodali.

31 stycznia resort finansów podał, że deficyt budżetu w 2016 roku wyniósł 46,3 mld zł, czyli 84,6 proc. planu. Dochody wyniosły 314,6 mld zł, tj. o 100,3 proc. planu, a wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9 proc. planu.

Ekonomiści CASE oceniają, że dynamika realnego PKB w Polsce w 2017 r. i 2018 r. wyniesie 2,9 proc. Prognozy te są niższe od szacunków m. in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (publikowanych w „World Economic Outlook”) według których, PKB w Polsce w tych latach przekroczy 3 proc.


Artykuły powiązane

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Kategoria: Analizy
Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku