NBP: Miesięczny spadek podaży pieniądza to wynik spadku dep.

Miesięczny spadek podaży pieniądza wynikał głównie ze spadku depozytów m.in firm – podał NBP.

Dane NBP wskazują, że na koniec marca 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2280,8 mld zł i była o 7,3 mld zł niższa niż na koniec lutego 2024 r.

„W marcu 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 7,3 mld zł. Było to spowodowane głównie spadkiem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora pozostałych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych” – napisał NBP.

W marcu 2024 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,5 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 1231,0 mld zł.

Natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych spadła o 17,3 mld zł, tj. 22,4 proc., do poziomu 59,8 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 8,4 mld zł, tj. 1,7 proc., do poziomu 476,0 mld zł.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Kategoria: Analizy
Od czasów globalnego kryzysu finansowego i upadku Washington Mutual w 2008 r. amerykański sektor bankowy nie doświadczał takich turbulencji. Zaburzenia na rynku bankowym nie ograniczyły się tylko do USA. Upadek Silicon Valley Bank (SVB) spowodował zawirowania w skali globalnej, przenosząc kryzys zaufania na rynek europejski.
Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Ochrona deponentów – systemy gwarantowania depozytów

Kategoria: Usługi finansowe
Banki były i są szczególnie narażone na pojawienie się problemów z płynnością. Źródła ich finansowania (głównie depozyty) są bowiem często rozproszone i krótkoterminowe, a czasem nawet płatne na żądanie.
Ochrona deponentów – systemy gwarantowania depozytów