UKNF opublikował stanowisko z uwagi na opóźnienie MiFID II

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dla instytucji finansowych z uwagi na opóźnienie implementacji dyrektywy MiFID II – poinformował UKNF w komunikacie. Urząd podał również, że wejście w życie przepisów implementujących MiFID II możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 roku.

Implementacja przepisów dyrektywy MiFID II (oraz dyrektywy delegowanej 2017/593) do krajowego porządku prawnego została przewidziana w projekcie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (w tym m.in. ustawę Prawo bankowe, ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). Projekt ustawy został przedłożony pod obrady Rady Ministrów w grudniu 2017 r. i zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UC 86.

„Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę projektu, tj. Ministerstwo Rozwoju i Finansów, wejście w życie przepisów implementujących dyrektywy możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 r.” – napisano w komunikacie KNF.

„W związku z powyższym, zaistniała konieczność wypracowania zasad przejściowych, które będą stosowane do momentu wejścia w życie wskazanej nowelizacji” – dodano.

KNF zwraca uwagę, że z uwagi na brak implementacji dyrektyw MiFID II i dyrektywy delegowanej, po 3 stycznia 2018 r. wystąpi problem związany ze stosowaniem właściwych przepisów odnoszących się do rynku kapitałowego tj. będą istniały obok siebie następujące regulacje prawne:

– Obowiązujące polskie przepisy ustawowe oraz wykonawcze regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz akty wykonawcze do tych ustaw),

– Dyrektywa MiFID II,

– Dyrektywa delegowana,

– MiFIR,

– Rozporządzenia delegowane i wykonawcze KE do MiFID II oraz MiFIR.

„W zaistniałej sytuacji konieczne jest przedstawienie zasad stosowania prawa europejskiego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego do dnia implementacji Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej” – napisano w komunikacie.

Po 3 stycznia 2018 r. KNF będzie kierować się następującymi zasadami wyznaczającymi ogólny kierunek stosowania prawa wspólnotowego:

– Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego,

– Zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw,

– Zasada skutku pośredniego dyrektyw,

Przy zastosowaniu powyższych zasad, porządek prawny po 3 stycznia 2018 r., do momentu implementacji odpowiednich aktów prawa unijnego, będzie wyglądał następująco:

– Przepisy aktów prawa polskiego pozostaną nadal stosowane, o ile nie będą sprzeczne z bezpośrednio skutecznymi przepisami aktów unijnych (MiFID II, Dyrektywa delegowana, rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji(UE)).

– Na przepisy Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej nadające jednostkom uprawnienia, jednostki będą mogły się powołać w stosunku do państwa lub organów publicznych, w przypadku spełniania przez te przepisy warunków bezpośredniej skuteczności.

– W odniesieniu do przepisów Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej nakładających obowiązki na adresatów norm (niebędących organami władzy publicznej) możliwe będzie powoływanie się przez tych adresatów na nieobowiązywanie przepisów wobec organów administracji publicznej przewidujących takie obowiązki.

– Rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji (UE), jako część krajowego porządku prawnego państw członkowskich od chwili ich wejścia w życie, obowiązują wprost, powinny być stosowane z datą w nich określoną i nie podlegają implementacji do krajowego porządku prawnego (zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

mbl/ osz/

 


Artykuły powiązane

Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Kategoria: Analizy
Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution postęp prac nie jest jednakowy dla poszczególnych sektorów. Najbardziej zaawansowane są działania w sektorze bankowym; w odniesieniu do innych podmiotów rynku finansowego rozwiązania są znacznie mniej dojrzałe.
Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Kategoria: Analizy
Unia Europejska szykuje zmiany dotyczące raportowania przez przedsiębiorstwa kwestii niefinansowych. Dla wielu z nich to spore wyzwanie. Dlatego Giełda Papierów Wartościowych przygotowała wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) odpowiednie wytyczne dla spółek.
Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym