Autor: Lauri Scherer

Senior editor w National Bureau of Economic Research (NBER)

Media społecznościowe mają wpływ na samoizolację z powodu pandemii

Osoby kontaktujące się poprzez media społecznościowe ze znajomymi żyjącymi w ogniskach zakażeń koronawirusem są bardziej skłonne do samoizolacji - wynika z najnowszych badań.

Zasadniczo osoby, których znajomi zostali poddani ekspozycji na ogniska zakażeń COVID-19, wykazywały większą skłonność do pozostania w domu i mniejszą skłonność do sprzeciwiania się zamknięciu gospodarki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

W celu opracowania odpowiedniej reakcji na pandemię COVID-19 w zakresie zdrowia publicznego niezbędne jest zrozumienie czynników kształtujących indywidualne wybory jednostek wpływające na rozprzestrzenianie się wirusa. W pracy zatytułowanej „Social Networks Shape Beliefs and Behavior: Evidence from Social Distancing during the COVID-19 Pandemic” („Sieci społecznościowe kształtują przekonania i zachowania: Dowody z dystansowania społecznego podczas pandemii COVID-19”; dokument roboczy NBER nr. 28234), Michael Bailey, Drew M. Johnston, Martin Koenen, Theresa Kuchler, Dominic RusselJohannes Stroebel badają, w jaki sposób osobiste powiązania oraz ekspozycja na przypadki COVID-19 poprzez sieci społecznościowe wpływają na zachowania jednostek w zakresie dystansowania społecznego.

Badacze wykorzystują w swojej pracy zdeidentyfikowane dane z Facebooka, które dostarczają im informacji obejmujących trzy płaszczyzny aktywności użytkowników: tendencji w zakresie przemieszczania się, publicznych wpisów umieszczanych na platformie społecznościowej oraz przynależności do publicznych grup na Facebooku. Pierwszy zbiór danych służy do skonstruowania instrumentu mierzącego zachowania użytkowników w zakresie dystansowania społecznego, natomiast dwa pozostałe zbiory danych dostarczają informacji na temat przekonań ludzi dotyczących COVID-19 i związanych z pandemią działań w zakresie zdrowia publicznego. W związku z tym mogą one ułatwić zrozumienie mechanizmów, poprzez które sieci społecznościowe wpływają na ludzkie zachowania.

Badacze ustalili, że amerykańscy użytkownicy Facebooka, których znajomi mieszkali na obszarach, gdzie 15 marca 2020 roku występowały duże ogniska zakażeń koronawirusem, w kolejnych miesiącach ograniczyli swoją mobilność w większym stopniu niż inni użytkownicy mający znajomych na obszarach mniej dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa. Wzrost ekspozycji znajomych danej osoby na przypadki COVID-19 we wczesnym etapie pandemii o jedno odchylenie standardowe związany był ze wzrostem o 1.2 punktu procentowego prawdopodobieństwa, że ta osoba w danym dniu pozostanie w domu. Podobną tendencję obserwowano wraz z rozwojem pandemii w późniejszych miesiącach i zmianą lokalizacji głównych ognisk zakażeń: w każdym miesiącu swoją mobilność najbardziej ograniczały osoby doświadczające największych zmian w zakresie ekspozycji ich znajomych na COVID-19. Decyzja badaczy o wykorzystaniu danych dotyczących mobilności na poziomie indywidualnym, a nie zagregowanym, pozwoliła im na wykluczenie alternatywnych wyjaśnień poczynionych ustaleń, takich jak choćby zróżnicowana zdolność do pracy z domu w niektórych lokalizacjach, które mogą nie odzwierciedlać związku przyczynowego pomiędzy znajomościami w sieciach społecznościowych a zachowaniem jednostek w zakresie dystansowania społecznego.

Ekspozycja znajomych danych osób na wirusa podnosiła poziom świadomości tych osób co do zagrożeń związanych z chorobą.

Następnie badacze analizują w swojej pracy mechanizmy stojące za zaobserwowanym związkiem między ekspozycją przyjaciół danych osób na COVID-19 a dystansowaniem społecznym. Wykorzystując dane dotyczące wpisów na Facebooku i przynależności do grup, badacze stwierdzają, że ekspozycja znajomych danych osób na wirusa podnosiła poziom świadomości tych osób co do zagrożeń związanych z chorobą. Stwierdzono w szczególności, że użytkownicy, których znajomi w większym stopniu poddani byli ekspozycji na COVID-19, częściej umieszczali na platformie wpisy na temat koronawirusa i rzadziej wyrażali sprzeciw wobec dystansowania społecznego. Rzadziej dołączali oni również do grup na Facebooku opowiadających się za ponownym otwarciem gospodarki w pierwszych miesiącach pandemii.

Badacze stwierdzają, że ekspozycja na przypadki COVID-19 zwiększa skłonność danej osoby do ograniczenia mobilności przynajmniej częściowo poprzez zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyka związanego z COVID-19, a tym samym poprzez zmianę przekonań danej osoby odnośnie do potrzeby podjęcia działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Te ustalenia potwierdzają, że sieci społecznościowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przekonań i zachowań jednostek.

— Lauri Scherer

 

Artykuł ukazał się w wersji oryginalnej na platformie NBER.


Tagi


Artykuły powiązane

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak długo będą trwały skutki gospodarcze pandemii COVID-19? Czy ustaną one wraz z epidemią, czy będą utrzymywać się latami? W poniższym artykule postaram się ocenić, w jakim stopniu kryzys spowodowany pandemią może oddziaływać na produkt potencjalny w Polsce i na świecie.
Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Jak ludzie reagują na rzadkie zdarzenia?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nasze wyniki empiryczne sugerują, że w przypadku COVID-19, ludzie reagują w sposób współmierny do zagrożeń, na jakie są narażeni. Fakt, że w obliczu takich wydarzeń ludzie zachowują się – ogólnie rzecz biorąc – racjonalnie, nie oznacza jednak, że w czasie obecnej pandemii nie ma żadnej roli dla interwencji państwowej.
Jak ludzie reagują na rzadkie zdarzenia?

Wpływ lockdownu na wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii

Kategoria: Trendy gospodarcze
W najnowszym badaniu panelowym CfM, większość uczestników uznała, że lockdowny przyniosły ograniczone szkody gospodarce Wielkiej Brytanii w porównaniu ze szkodami, które pandemia spowodowałaby, gdyby nie była powstrzymywana.
Wpływ lockdownu na wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii