GUS: Wydajność pracy w przemyśle w ok. I–III ‘24 +0,2 proc. rdr

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń–marzec 2024 r. była o 0,2 proc. wyższa rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,9 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 12,7 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Relacja między minimalnym a przeciętnym wynagrodzeniem w różnych branżach w 2023 r. wahała się od niespełna 30 do niemal 70 proc., a różnice między województwami wynosiły kilkanaście punktów proc. Czy ewentualne zmiany w mechanizmie najniższej płacy są zasadne?
Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Wydajność pracy w czasie pandemii: rola realokacji międzybranżowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na początku kryzysu COVID-19 wydajność pracy wzrosła, a następnie trend ten uległ szybkiemu odwróceniu w ciągu roku 2021. Artykuł dostarcza nowych danych z wielu krajów na temat branżowych źródeł tych zmian wydajności.
Wydajność pracy w czasie pandemii: rola realokacji międzybranżowej

Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy

Kategoria: VoxEU
Wynagrodzenia za prace wykonywane zdalnie są w poszczególnych krajach bardziej wyrównane niż wynagrodzenia za prace stacjonarne, jednak w dalszym ciągu występują duże różnice między płacami w różnych lokalizacjach.
Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy