MFW podniósł prognozy wzrostu świat. PKB na ’24 do 3,2 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy wzrostu światowego PKB na 2024 r. do 3,2 proc., a na 2025 r. pozostawił bez zmian na poziomie 3,2 proc. – podano w kwietniowej edycji World Economic Outlook.

„Przewiduje się, że globalny wzrost szacowany na 3,2 proc. w 2023 r. utrzyma się w tym samym przedziale w latach 2024 i 2025. Projekcję na 2024 r. skorygowano w górę o 0,1 pkt proc. w porównaniu z projekcją WEO ze stycznia 2024 r. oraz o 0,3 pkt proc. w stosunku do WEO z października 2023 r. Niemniej jednak projekcja światowego wzrostu gospodarczego na lata 2024 i 2025 jest niższa od historycznej (2000–2019) średniej rocznej wynoszącej 3,8 proc., co odzwierciedla restrykcyjną politykę pieniężną i wycofanie wsparcia fiskalnego, a także niski bazowy wzrost produktywności” – napisano w raporcie MFW.

„Oczekuje się, że w gospodarkach rozwiniętych PKB nieznacznie wzrośnie, przy czym wzrost ten będzie głównie odzwierciedlał ożywienie w strefie euro po niskiej dynamice wzrostu w 2023 r., natomiast oczekuje się, że gospodarki rynków wschodzących i gospodarki rozwijające się odnotują stabilny wzrost PKB w latach 2024 i 2025, z uwzględnieniem różnic regionalnych. W przypadku gospodarek rozwiniętych przewiduje się, że PKB wzrośnie z 1,6 proc. w 2023 r. do 1,7 proc. w 2024 r. i 1,8 proc. w 2025 r. Prognoza na 2024 r. została skorygowana w górę o 0,2 pp. w porównaniu z projekcjami WEO ze stycznia 2024 r. i pozostaje niezmieniona w odniesieniu do 2025 r.” – dodano.

Według MFW dynamika dezinflacji na świecie różni się w zależności od regionu.

„Oczekuje się, że światowa inflacja ogółem spadnie ze średniorocznej wartości 6,8 proc. w 2023 r. do 5,9 proc. w 2024 r. i 4,5 proc. w 2025 r. W gospodarkach rozwiniętych spodziewany jest większy spadek, w którym inflacja spadnie o 2 pkt proc. w 2024 r., natomiast w 2025 r. spadnie ona wyłącznie w gospodarkach rynków wschodzących i rozwijających się. (…) Prognoza inflacji na świecie została zrewidowana w górę o 0,1 pkt proc. w 2024 r. w porównaniu z projekcjami ze stycznia 2024 r. Odzwierciedla to niezmienne prognozy dla gospodarek rozwiniętych – ze spadkami w strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii skompensowane wzrostem w Stanach Zjednoczonych – oraz korektę w górę o 0,2 pp. w gospodarkach wschodzących i rozwijających się, głównie ze względu na wzrost inflacji w Iranie i kilku innych krajach o niskich dochodach” – napisano w raporcie.

„Oczekuje się również, że gospodarki zaawansowane powrócą szybciej do stóp procentowych bliskich średniej przed pandemią (2017–2019), przy średniej inflacji na poziomie 2,0 proc. w 2025 r., na około rok przed oczekiwanym powrotem gospodarek rynków wschodzących i rozwijających się do średniej przed pandemią wynoszącej blisko 5,0 proc. Jednocześnie oczekuje się dużego zróżnicowania między gospodarkami rynków wschodzących i rozwijającymi się, przy czym prognoza inflacji waha się – dla pięciu regionów – od zaledwie 2,4 proc. dla wschodzących i rozwijających się Azji, co odzwierciedla stłumioną inflację w Chinach, a także w Tajlandii, do 18,8 proc. w przypadku Europy wschodzącej i rozwijającej się, co odzwierciedla podwyższoną inflację w Turcji” – dodano w projekcji.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Zrozumieć inflację czasu COVID w USA

Kategoria: VoxEU
Dlaczego inflacja w USA tak bardzo wzrosła i gdzie nas to zaprowadzi? Szacunki autorów wskazują, że powrót inflacji do poziomu docelowego jest mało prawdopodobny, chyba, że stopa bezrobocia wzrośnie znacznie powyżej maksymalnego poziomu 4,4 proc., przewidywanego obecnie przez Fed.
Zrozumieć inflację czasu COVID w USA

Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne

Kategoria: Analizy
Ważnym skutkiem globalizacji jest zwiększona współzależność cen aktywów na rynkach kapitałowych, która może stymulować podatność na szoki zmienności cen. Badanie wykazało, że Polska jest silnym eksporterem szoków zmienności cen do innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne