Tydzień w gospodarce

Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (19–22.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

(©Envato)

Rosyjska gospodarka słono zapłaci za wojnę w Ukrainie. Sankcje wpłyną też na gospodarkę europejską

Spadek PKB o 15 proc., mniejsze zyski eksporterów i odcięcie Rosjan od zachodnich dóbr – takie będą skutki unijnych sankcji dla Rosji. Ale sankcje nałożone na reżim Putina wpłyną również na europejską gospodarkę – informują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w swoim najnowszym raporcie „Sankcje w dobie konfliktów. Narzędzia, doświadczenia i konsekwencje”.

– Sankcje muszą skłonić Rosję do respektowania norm międzynarodowych i powstrzymać inne państwa przed podobną agresją. Konieczne jest uderzenie w rosyjski handel, finanse, transport oraz szeroko idące wykluczenia polityczne i personalne – wskazują autorzy raportu.

Ścisłe powiązania Rosji ze światową gospodarką sprawią, że sankcje będą bardzo dotkliwe dla tego państwa. Spowodują spadek rosyjskiego PKB w 2022 r. o 15 proc. – szacują analitycy PIE. Działania wymierzone w reżim będą skutkowały także podwyższoną inflacją – od początku inwazji, w ciągu mniej niż dwóch miesięcy, ceny w Rosji wzrosły o 8,3 proc. Dodatkowo już ponad 450 europejskich firm zrezygnowało z działalności w Rosji. Zdaniem PIE, efekt w postaci utraty zaufania inwestorów do rosyjskiego rynku będzie utrzymywał się przez lata.

Wstrzymanie wymiany handlowej czy restrykcje finansowe oznaczają również koszty dla państw, które je nakładają. Zaprzestanie eksportu z Rosji może mieć przed wszystkim wpływ na światowe ceny paliw, nawozów, surowców naturalnych i metali.

Według danych Komisji Europejskiej, Unia Europejska jest uzależniona od rosyjskiego eksportu palladu (40 proc. całego importu tego surowca do UE), wanadu (nieco ponad 30 proc.) oraz fosforytów (20 proc.). W 2020 r. Rosja była największym eksporterem palladu na świecie. Europa wykorzystuje pallad do produkcji katalizatorów samochodowych a także w elektronice i przemyśle chemicznym.

Następstwem sankcji może być także ewentualny kryzys sektora finansowego w Rosji. Ten z kolei może rozlać się na europejski rynek finansowy. Najbardziej zagrożonymi bankami są te o dużej ekspozycji na rosyjskie aktywa, jak Raiffeisen, Societe Generale czy Unicredit.

Straty zanotują prawdopodobnie także europejskie spółki energetyczne, a wzrost cen ropy naftowej przełoży się na wyższe ceny paliw oraz usług transportowych, które odpowiadają za 3–6 proc. wszystkich wydatków konsumenckich w Europie. Podwyżki najsilniej w UE odczują Luksemburg oraz Słowenia. Z kolei wzrost cen żywności, spodziewany ze względu na ograniczenie eksportu nawozów z Rosji, najbardziej dotknie Rumunię i Łotwę.

Arkadiusz Słomczyński

 

Pandemia przyczyniła się do wzrostu udziału Niemiec w polskim eksporcie

Pandemia COVID-19 wywołała trwające do dzisiaj turbulencje w światowym handlu, co odczuli również polscy eksporterzy. Mimo rekordowej nadwyżki w polskim eksporcie w 2020 r. oraz rekordowej wartości polskiego handlu w 2021 r., połowa polskich eksporterów doświadczyła spadków liczby zamówień – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Polscy eksporterzy w okresie pandemii COVID-19. Wyniki badania ankietowego”.

Jak mówi Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w PIE, z badania wynika, że polscy eksporterzy konkurują przede wszystkim ceną, jednak rośnie waga konkurowania pozacenowego, czyli takich elementów jak jakość i reklama.

Warto odnotować, że 14 proc. badanych eksporterów wskazało, że w okresie pandemii udało im się przejąć dostawy do Niemiec z innych kierunków. Pomogły w tym z pewnością: konkurencyjność cenowa, elastyczność w dostosowaniu produkcji i poszukiwanie nowych odbiorców, jak również trendy światowe skracania łańcuchów dostaw – twierdzi Marek Wąsiński.

Pandemia przyczyniła się do wzrostu udziału Niemiec w polskim eksporcie. Sprzedaż polskich towarów za Odrą rosła podczas pandemii szybciej niż cały polski eksport, dlatego Niemcy zwiększyły w 2021 r. swój udział w polskim eksporcie o 1 pkt proc. w porównaniu do 2019 r. i osiągnął on wynik 28,7 proc. Pomimo deficytu obrotów towarowych Polski w 2021 r., dodatni bilans z Niemcami nie tylko został utrzymany, ale dodatkowo wzrósł w porównaniu do 2020 r.

Na drugim miejscu, z 6-proc. udziałem w polskim eksporcie, utrzymują się Czechy, choć tempo wzrostu eksportu było niższe niż przeciętnie. Na spowolnieniu dynamiki eksportu Wielkiej Brytanii zyskała Francja. Po spadku sprzedaży na rynku francuskim w 2020 r., eksport do Francji w 2021 r. wzrósł o ponad 20 proc., przewyższając przeciętne tempo. Tym samym, choć udział w polskim eksporcie zmalał z 5,9 proc. do 5,7 proc. w latach 2019–2021, Francja stała się trzecim rynkiem zbytu – czytamy w raporcie PIE.

Adrian Andrzejewski

 

Handel notuje wzrosty sprzedaży. Inne branże obawiają się o przyszłość

W kwietniowym badaniu firm (Miesięczny Indeks Koniunktury – MIK), realizowanym wspólnie przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego firmy handlowe i branża TSL odnotowały wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Najwięcej spadków w sprzedaży deklarowały firmy usługowe. Spośród nich aż 29 proc. zgłosiło zmniejszenie sprzedaży.

Wzrost liczby nowych zamówień miesiąc do miesiąca odnotowały głównie firmy handlowe (36 proc.). To jedyna branża, w której udział wskazujących na wzrost był wyższy niż przedsiębiorstw z odnotowanym spadkiem nowych zamówień (18 proc.). To możliwe dzięki dynamicznie rosnącemu popytowi na produkty zgłaszane przez konsumentów. Liczba klientów bardzo wzrosła w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

Branża handlowa notuje duże wzrosty wartości sprzedaży i postępujący w ślad za tym wzrost liczby nowych zamówień towarów. Wykazuje przy tym dużą sprawność w zachowaniu harmonijnych dostaw, nawet w okresie skokowego, okresowego wzrostu zapotrzebowania na towary.

Firmom handlowym pomagają nowe technologie, które umożliwiają m.in. pogłębioną analizę danych dotyczących wielkości sprzedaży i zapasów. To pozwala ograniczać negatywne skutki wynikające z ewentualnych przerw w łańcuchach dostaw.

Blisko co czwarta firma produkcyjna odnotowała spadek liczby nowych zamówień, a tylko 11 proc. wzrost. To bezpośredni wynik ponownego pojawienia się problemów z dostawami surowców i materiałów do produkcji oraz ich rosnącymi cenami.

Narasta też niepokój firm produkcyjnych co do przyszłych zdarzeń. W kwietniu aż 77 proc. firm uznało niepewność sytuacji gospodarczej za dużą i bardzo dużą barierę w ich działalności. Mniejszy udział przedsiębiorstw produkcyjnych ze wzrostem liczby nowych zamówień potwierdza narastające problemy i niepokój o przyszłe warunki działania w branży.

Firmy budowlane obawiają się przerw w dostawach potrzebnych materiałów, zwłaszcza w okresie wchodzenia w sezonowy wzrost nowych inwestycji budowlanych. Niepokój narasta też w związku z niedoborem pracowników. Powrót znacznej części pracujących w Polsce Ukraińców do ojczyzny nasilił ten problem.

Podobne problemy, wynikające z braku pracowników, odnotowują firmy TSL. W ich przypadku dochodzi jeszcze problem możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, bo po sankcjach dostępność rynków wschodnich jest ograniczona. Problemem w tym sektorze gospodarki są też rosnące koszty paliwa – czytamy w portalu 300gospodarka.pl.

Arkadiusz Słomczyński

 

W 2021 roku mimo wzrostu cen wzrosło zużycie paliw w Polsce

Ożywienie światowego popytu na ropę naftową po zniesieniu restrykcji pandemicznych, ograniczenie podaży przez OPEC+, zakłócenia międzynarodowego łańcucha dostaw oraz czynniki geopolityczne spowodowały wzrost cen surowców energetycznych na światowych rynkach, co obserwowane było także w segmencie biopaliw. Rozwój gospodarczy oraz zwiększona mobilność społeczeństwa spowodowały, że w 2021 r. zużycie paliw transportowych w Polsce zwiększyło się o 7 proc. w stosunku do 2020 r., mimo rosnących cen – wynika z raportu „Przemysł i handel naftowy 2021”, który zaprezentowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

W ubiegłym roku do Polski sprowadzono 12,3 mln m3 paliw, czyli o prawie 2,5 mln m3 więcej niż w 2020 r. Krajowa produkcja paliw płynnych w 2021 r. wyniosła 27,2 mln m3. Osiągnięto wzrost roczny na poziomie 3 proc. w stosunku do wyniku z roku poprzedniego. Zwiększenie dostaw na rynek z tego źródła zaopatrzenia wyniosło prawie 870 tys. m3.

Polskie rafinerie przerobiły 24,8 mln ton ropy naftowej – o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Około 61 proc. przerabianej ropy stanowiła ropa typu REBCO. Pozostałe, zwiększone o prawie 10 pkt proc., zdywersyfikowane dostawy ropy do rafinerii krajowych wyniosły 39 proc. Dotyczyły one surowca z Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Norwegii, Kazachstanu, Iraku i USA.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego przewidywała wzrosty cen detalicznych paliw silnikowych na 2021 r., jednak dynamika wzrostów była wyższa niż prognozowana. Wynikało to z większego zużycia paliw transportowych na świecie, przy ograniczonej podaży. Miało to odzwierciedlenie również w wysokich notowaniach ropy naftowej i gotowych paliw na rynkach międzynarodowych. W Polsce trend wzrostu cen obserwowano w hurcie i na stacjach paliw – mówi dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Krzysztof Romaniuk.

Adrian Andrzejewski

 

Ceny mieszkań w Polsce nadal będą rosły

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego (NBP), dynamika przeciętnych cen transakcyjnych na rynku pierwotnym dla 7 największych miast w Polsce (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) wyniosła 15,6 proc. r/r w IV kw. 2021 r., co było najszybszym tempem wzrostu od I kw. 2018 r. Tym samym cena transakcyjna przekroczyła 10 tys. zł za m2.

Analitycy Credit Agricole prognozują, że zarówno w tym jak i w przyszłym roku ceny mieszkań będą rosły. Według nich tempo wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym zmniejszy się do 9,8 proc. r/r średniorocznie w 2022 r. wobec 11,1 proc. w 2021 r.

W 2023 r. przewidujemy spowolnienie wzrostu cen mieszkań do 7,8 proc. r/r, a w latach 2024–2025 stabilizację dynamiki cen na poziomie 8,3 proc. Oznacza to, że przeciętna cena transakcyjna we wspomnianych siedmiu miastach zwiększy się z 9,6 tys. zł średniorocznie w 2021 r. do 10,5 tys. średniorocznie w 2022 r., 11,3 tys. zł w 2023 r. a następnie wzrośnie o kolejny tysiąc zł w 2024 r. i 2025 r. – czytamy w analizie Credit Agricole.

W naszej prognozie zakładamy, że tempo wzrostu cen materiałów budowlanych przyspieszy w II kw. br. do ok. 40 proc. r/r wobec 28,3 proc. w I kw. W II poł. 2022 r. ceny materiałów będą rosły coraz wolniej z uwagi na oczekiwane przez nas zakończenie wojny w Ukrainie i złagodzenie barier podażowych – twierdzą analitycy.

Zwracają przy tym uwagę na fakt, że czynnikami niepewności dla ich prognozy jest siła oddziaływania wyższych stóp procentowych na popyt na mieszkania i ich ceny przy prawdopodobnym jednoczesnym ograniczeniu podaży mieszkań przez deweloperów. Skala wpływu wojny w Ukrainie na sytuację na rynku mieszkaniowym jest trudna do precyzyjnego oszacowania. Odpływ Ukraińców zatrudnionych dotychczas w Polsce (często w branży budowlanej) będzie oddziaływał w kierunku wzrostu cen budowy mieszkań, a jednocześnie napływ nowych uchodźców będzie zwiększał popyt na mieszkania.

Adrian Andrzejewski

 

Polska powinna zainwestować w modernizację ciepłownictwa i ogrzewnictwa

W najbliższej dekadzie ciepłownictwo i ogrzewnictwo w Polsce będą musiały przejść rewolucję. Przestarzała infrastruktura w ciepłowniach i budynkach osiąga kres swojej użyteczności. Ich eksploatacja jest droga, a wskutek napaści Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego wywołanego odcinaniem się Europy od surowców z Rosji, coraz więcej trzeba będzie płacić za węgiel i gaz, od których sektor jest uzależniony. Zwrot ku rozwiązaniom nisko – i zeroemisyjnym jest nieunikniony – piszą analitycy z Forum Energii.

Autorzy materiału: dr Sonia Buchholtz, Piotr Kleinschmidt oraz Julia Wiśniewska uważają, że priorytetem stają się efektywność energetyczna oraz elektryfikacja i rozwój technologii opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) w ciepłownictwie.

W ich opinii skala koniecznych inwestycji to ponad 52 mld zł rocznie, ale też ciepłownictwo i ogrzewnictwo to kluczowy sektor w osiąganiu niezależności energetycznej, a przy okazji neutralności klimatycznej.

Przy ambitnym podejściu, stworzeniu dobrych ram prawnych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia biznesu, modernizacja ciepłownictwa może zwiększać polskie PKB o ponad 2 proc. rocznie przez kolejne 30 lat i kreować średnio nawet 400 tys. miejsc pracy rocznie w nowoczesnym sektorze – uważają autorzy raportu.

Państwo musi prowadzić świadomą politykę przemysłową, ukierunkowaną na sektor szeroko rozumianego ciepła, aby stworzyć z tej branży specjalność krajową. Pierwszym krokiem na tej drodze jest tworzenie stabilnego popytu na rynku wewnętrznym – czyli wdrażanie programu Czystego ciepła i modernizacji tego sektora w Polsce, wsparcie badań i rozwoju, wsparcie dla firm produkcyjnych. Jak najwięcej inwestycji, które są przed nami, powinno być realizowanych przez firmy polskie, bądź firmy zagraniczne, które w Polsce ulokowały swoją produkcję – zwraca uwagę dr Sonia Buchholtz z Forum Energii, współautorka analizy.

Prezes Forum Energii dr Joanna Maćkowiak-Pandera przekonuje natomiast, że należy przestać traktować transformację energetyczną jako coś narzuconego z zewnątrz, a zacząć na tym budować potencjał przemysłu. Już teraz wiele firm na tym korzysta, ale planujmy transformację tak, aby jak najwięcej pieniędzy zostało w Polsce i tworzyło miejsca pracy i konkurencyjne technologie u nas – dodaje.

Adrian Andrzejewski

 

Rośnie liczba mieszkań na sprzedaż. W większości miast rosną też ceny

Rośnie liczba mieszkań na sprzedaż. W marcu 2022 roku opublikowano o 53 procent więcej nowych ogłoszeń niż w grudniu ubiegłego roku – wynika z raportu Expandera i portalu Rentier.io. W większości analizowanych miast ceny nieruchomości rosną, jednocześnie znacząco spadła jednak zdolność kredytowa.

– W marcu odnotowaliśmy 106 925 aktywnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań, z czego 42 556 to oferty nowo dodane. Tych nowych było aż o 53 proc. więcej niż w grudniu 2021 r., kiedy zakończył się trend spadkowy obserwowany w drugiej połowie ubiegłego roku – czytamy w raporcie.

Twórcy zestawienia podkreślają, że liczba ogłoszeń sprzedaży nie powoduje na razie znaczących spadków cen. Spośród 17 badanych miast w 11 ceny wciąż rosły, w przypadku sześciu odnotowano niższe stawki niż miesiąc wcześniej. Najmocniej mediany cen za metr kwadratowy mieszkania spadły w Gdyni – 3,5 proc. i w Poznaniu o 2,4 proc.

W ujęciu rocznym stawki są przeciętnie o 16 proc. wyższe. W tym zakresie liderem jest Białystok, gdzie przeciętna cena m2 wzrosła o 28 proc. – z 6742 zł do 8662 zł. W 11 miastach odnotowano ceny na rekordowo wysokich poziomach. W Warszawie po raz pierwszy przebity został poziom 13 000 zł za m2, a w Gdańsku 11 000 zł za m2. W czołówce znalazły się też Szczecin – wzrost o 23 proc., Łódź i Poznań – po 20 proc. w górę.

W raporcie zwrócono również uwagę na sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Jak wskazano, najważniejszym wydarzeniem jest wejście w życie nowej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Połączenie tych dwóch elementów bardzo mocno obniżyło dostępność kredytów hipotecznych. To spowodowało, że wciągu zaledwie miesiąca zdolność kredytowa spadła o około jedną czwartą.

Eksperci cytowani w portalu 300gospodarka.pl wskazali, że w przypadku małżeństwa z dwójką dzieci i dochodem 6 tys. zł netto, średnia dostępna kwota kredytu we wrześniu 2021 roku wynosiła 315 tys. zł. Z ich wyliczeń wynika, że miesiąc temu było to już tylko 197 tys. zł, a obecnie zaledwie 136 tys. zł.

W raporcie napisano, że rynek czeka przynajmniej rok zdecydowanego spowolnienia sprzedaży. W dłuższym okresie sytuacja wygląda bardziej optymistycznie. Mamy napływ ponad 2 mln imigrantów z Ukrainy, z których część zostanie w Polsce. Obecnie generują oni ogromny popyt na rynku najmu. To podbija stawki i poprawia opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem, co w pewnym momencie może przywrócić popyt inwestycyjny – oceniają eksperci.

Arkadiusz Słomczyński

 

Week in the economy

Review of economic events of the past week (19–22.04.2022) – source: dignitynews.eu

 

Russian economy to pay dearly for the war in Ukraine but sanctions also affect the European economy

The 15% decline in GDP, lower exporters’ profits and cutting Russians off Western goods will be the effects of EU sanctions on Russia. But the sanctions imposed on Putin’s regime will also affect the European economy, say experts from the Polish Economic Institute (PIE) in their latest report „Sanctions in the Age of Conflicts. Tools, experiences and consequences”.

“Sanctions must induce Russia to respect international norms and stop other countries from similar aggression. It is necessary to hit Russian trade, finance, transport and wide-ranging political and personal exclusions”, indicate the authors of the report.

Russia’s close ties with the world economy will make the sanctions very severe for this country. They will cause a 15% decrease in Russian GDP in 2022. The measures against the regime will also result in increased inflation; prices in Russia have risen 8.3% in less than two months since the beginning of the invasion. In addition, more than 450 European companies have already resigned from operations in Russia. According to PIE, the effect of losing investor confidence in the Russian market will last for years.

Freezing trade or financial restrictions also means costs for the countries that impose sanctions. The cessation of exports from Russia may have an impact on world prices of fuels, fertilizers, natural resources and metals.

According to data from the European Commission, the European Union is dependent on Russian exports of palladium (40% of all imports of this raw material to the EU), vanadium (slightly over 30%) and phosphates (20%). In 2020, Russia was the world’s largest exporter of palladium. Europe uses palladium in the production of car catalysts as well as in the electronics and chemical industry.

The consequences of the sanctions may also be a possible crisis in the financial sector in Russia. This may spill over into the European financial market. The most threatened banks include those with high exposure to Russian assets, such as Raiffeisen, Societe Generale and Unicredit.

Losses will be also probably recorded by European energy companies, and the increase in oil prices will translate into higher prices of fuel and transport services, which account for 3–6% of the total consumer spending in Europe. The increases will be felt most by Luxembourg and Slovenia in the EU. The increase in food prices, expected due to the reduction in fertilizer exports from Russia, will affect Romania and Latvia the most.

Arkadiusz Słomczyński

 

The pandemic contributed to the growth of Germany’s share of Polish exports

According to the report of the Polish Economic Institute (PIE) „Polish exporters during the COVID-19 pandemic. The results of the survey”, the COVID-19 pandemic caused turbulence in world trade that continues to this day affecting Polish exporters. Despite the record surplus in Polish exports in 2020 and the record value of Polish trade in 2021, half of the Polish exporters experienced declines in the number of orders.

According to Marek Wąsiński, the head of the global economy team at PIE, the study shows that Polish exporters compete primarily with price, but the importance of non-price competition, i.e. elements such as quality and advertising, is growing.

“It is worth noting that 14% of the surveyed exporters indicated that during the pandemic they managed to take over supplies to Germany from other directions. It was certainly helped by price competitiveness, flexibility in adjusting production, the successful search for new customers, as well as global trends in shortening supply chains”, claims Marek Wąsiński.

The pandemic contributed to the growth of Germany’s share of Polish exports. The sale of Polish goods across the Oder during the pandemic grew faster than all Polish exports, which is why Germany increased its share in Polish exports by 1% in 2021. compared to 2019 achieving a result of 28.7%. Despite Poland’s deficit in trade in goods in 2021, the positive balance with Germany not only was maintained but also increased compared to 2020.

The second place, with 6% of the share in Polish exports, is still taken by the Czech Republic, although the growth rate of exports was lower than the average. France benefited from the slowdown in UK exports. Following a decline in sales in the French market in 2020, exports to France in 2021 increased by more than 20%, beating the average pace. Thus, although the share in Polish exports decreased from 5.9% up to 5.7% in 2019-2021, France became the third Polish market.

Adrian Andrzejewski

 

Trade sales increase as other industries areconcerned about the future

In the April survey of companies (Monthly Business Index – MIK), carried out jointly by the Polish Economic Institute and Bank Gospodarstwa Krajowego, trade companies and the TFL industry recorded an increase in sales compared to last month. Service companies saw the biggest decline in sales. As many as 29% of them reported a decrease in sales.

An increase in the number of new orders month to month was recorded mainly by commercial companies (36%). It is the only industry in which the share of growing companies was higher than the number of enterprises with a recorded decline in new orders (18%). This is caused by the dynamically growing demand for products by consumers. The number of clients increased significantly due to the influx of refugees from Ukraine.

The trade industry has recorded large increases in the value of sales and the consequent increase in the number of new orders for goods. At the same time, it demonstrates high efficiency in maintaining harmonious deliveries, even in the period of abrupt, periodic increases in the demand for goods.

Trading companies are helped by new technologies that enable in-depth analysis of sales data and stock control. This allows them to limit the negative effects of possible breaks in the supply chains.

Nearly every fourth production company recorded a decrease in the number of new orders, and only 11% recorded an increase. This is a direct result of the reappearance of problems with the supply of raw materials, other materials for production and their rising prices.

The anxiety of manufacturing companies about future events is also growing. In April, as much as 77% of companies considered the uncertainty of the economic situation to be a large or very large barrier to their activities. The lower share of production companies with an increase in the number of new orders confirms the growing problems and anxiety about the future operating conditions in the industry.

Construction companies are afraid of interruptions in the supply of necessary materials, especially during a seasonal increase in new construction investments. There is also increasing anxiety about the labour shortage. The return of a significant number of Ukrainians working in Poland to their homeland has exacerbated this problem.

Similar problems resulting from the lack of employees are noted by TSL companies. In their case, there is also the problem of the possibility of further functioning of the enterprise, because of the limited availability of eastern markets due to sanctions. Increasing fuel costs are also a problem in this sector of the economy.

Arkadiusz Słomczyński

 

Fuel consumption soared in Poland in 2021 regardless of price hike

According to the report „Oil industry and trade 2021”, presented by the Polish Organization Oil Industry and Trade (POPiHN) the revival of the global demand for crude oil after the lifting of pandemic restrictions, the reduction of supply by OPEC +, disruptions in the international supply chain and geopolitical factors caused an increase in energy commodity prices in world markets, which was also observed in the biofuels sector. Economic development and increased mobility of the society meant that in 2021 the consumption of transport fuels in Poland increased by 7% compared to 2020, despite rising prices.

Last year, Poland imported 12.3 million m3 of fuels, which is almost 2.5 million m3 more than in 2020. Domestic production of liquid fuels in 2021 amounted to 27.2 million m3. An annual increase of 3% was noted, compared to the previous year’s result. The increase in supplies to the market from this source of supply amounted to almost 870 thousand m3.

Polish refineries processed 24.8 million tonnes of crude oil, 4% less than in the previous year. About 61% of the processed crude oil was REBCO crude oil. The remaining diversified supplies of crude oil to domestic refineries were increased by almost 10% and amounted to 39%. Poland exported raw materials from Saudi Arabia, Nigeria, Norway, Kazakhstan, Iraq and the USA.

“The Polish Organization of Oil Industry and Trade predicted an increase in retail prices of motor fuels for 2021, but the growth dynamics were higher than forecasted due to the larger consumption of transport fuels in the world, with a limited supply. This was also reflected in the high prices of crude oil and finished fuels on international markets. In Poland, the price growth trend was observed in wholesalers and petrol stations”, says Krzysztof Romaniuk, POPiHN’s fuel market analysis director.

Adrian Andrzejewski

 

Housing prices will continue to grow in Poland

According to the data of Narodowy Bank Polski (NBP), the dynamics of average transaction prices in the primary market for the 7 largest cities in Poland (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warsaw, Wrocław) amounted to 15.6% y/y in Q4 2021 which was the fastest growth rate since Q1 2018. Thus, the transaction price exceeded PLN 10,000. PLN per m2.

Credit Agricole analysts forecast that housing prices will increase both this and next year. According to them, the growth rate of housing prices in the primary market will decrease to 9.8% y / y on average in 2022 compared to 11.1% in 2021.

In 2023, it is expected a slowdown of the growth of housing prices to 7.8% y / y, and a stabilization of price dynamics at the level of 8.3% in the years 2024-2025. This means that the average transaction price in the aforementioned seven cities will increase from 9.600 PLN on an annual average in 2021 to 10.500 annually in 2022, to 11.300 PLN in 2023 and then it will increase by another 1000 PLN in 2024 and 2025.

In their forecast, analysts assume that the growth rate of the prices of building materials will accelerate in Q2 this year. to circa 40% y / y, compared to 28.3% in Q1. By 2022, material prices will grow slower and slower due to the expected end of the war in Ukraine and the easing of supply barriers.

At the same time, they point out that the factors of uncertainty for their forecast are the strength of the impact of higher interest rates on the demand for and prices of flats, with the probable simultaneous limitation of their supply by developers. The scale of the impact of the war in Ukraine on the housing market is difficult to precisely estimate. The outflow of Ukrainians hitherto employed in Poland (often in the construction industry) will contribute to an increase in housing construction prices, and at the same time, the inflow of new refugees will increase the demand for apartments.

Adrian Andrzejewski

 

Poland should invest in the modernization of heating

In the next decade, heating in Poland will have to undergo a revolution. Obsolete infrastructure in heating plants and buildings is reaching the limit of its usefulness. Their exploitation is expensive, and as Russia’s attack on Ukraine and the energy crisis cut off Europe from raw materials from Russia, more and more money will have to be paid for the coal and gas for the sector. The shift towards low- and zero-emission solutions is inevitable, write analysts from Forum of Energy.

The authors of the material: Dr Sonia Buchholtz, Piotr Kleinschmidt and Julia Wiśniewska believe that energy efficiency and electrification and the development of technologies based on renewable energy sources (RES) in heating are becoming a priority.

In their opinion, the scale of the necessary investments is over PLN 52 billion a year, but also heating is a key sector in achieving energy independence, and at the same time climate neutrality.

With an ambitious approach, creating a good legal framework and safe conditions for running a business, the modernization of the heating sector may increase Polish GDP by over 2% annually for the next 30 years and create an average of up to 400,000 jobs per year in the modern sector.

The state must pursue a conscious industrial policy aimed at the heat sector in order to create a national specialty in this industry. The first step on this path is creating a stable demand on the internal market – i.e. implementing the Clean Heat program and modernizing this sector in Poland, supporting research and development, and supporting production companies. As many investments ahead as possible should be carried out by Polish companies or foreign companies that have located their production in Poland, emphasizes Dr Sonia Buchholtz from Forum of Energy, co-author of the analysis.

The president of Forum of Energy Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, claims that Poland should stop treating the energy transformation as something imposed from outside, and start developing the potential of the industry on it. “Many companies are already benefiting from it, but let’s plan the transformation so that as much money as possible remains in Poland and creates jobs and competitive technologies there”, adds Dr Maćkowiak-Pandera.

Adrian Andrzejewski

 

Number of apartments for sale is growing. Prices are also rising in most cities

The number of apartments for sale is growing. According to a report by Expander and portal Rentier.io in March 2022, 53% more new ads were published than in December last year. In most of the analyzed cities, real estate prices are rising, however, at the same time, creditworthiness has significantly decreased.

The report says that in March, there were recorded 106,925 active apartment sales offers. 42,556 were newly added offers which was about 53% more than in December 2021, when the downward trend, observed in the second half of last year, finally ended.

The authors of the list emphasize that the number of sale announcements has not resulted in significant price drops yet. In 11 of 17 examined cities, prices were still rising, while in the case of six, the rates were lower than a month earlier. Median prices per square meter fell the most in Gdynia – by 3.5% and in Poznań – by 2.4%.

In annual terms, the rates are on average 16% higher. The leader in this regard is Białystok, where the average price per m2 increased by 28%, from PLN 6,742 to PLN 8,662. Prices were settled at record high levels in 11 cities. The record of PLN 13,000 per m2 was broken for the first time in Warsaw, and PLN 11,000 per m2 in Gdańsk. The leaders inlcuded also Szczecin – an increase of 23%, Łódź and Poznań – 20% each.

The report also highlights the situation in the mortgage market. As indicated, the most important events were the entry into force of the new recommendation of the Polish Financial Supervision Authority and the seventh consecutive increase in interest rates. The combination of these two elements significantly reduced the availability of mortgage loans. This caused creditworthiness to decline by around a quarter in just one month.

Experts indicated that in the case of a marriage with two children and an income of 6 thousand PLN net, the average available loan amount in September 2021 was PLN 315 thousand. Their calculations show that a month ago it was only 197 thousand PLN, and currently only 136 thousand PLN.

The report says that the market will face a significant slowdown in sales for at least a year. In the longer term, the situation looks more optimistic. Poland has an influx of over 2 million immigrants from Ukraine, some of them will stay in Poland. “Currently, they generate huge demand on the rental market. This raises rates and improves the profitability of investments in rental apartments, which at some point may restore investment demand”, experts estimate.

Arkadiusz Słomczyński

(©Envato)

Tagi