Wzrasta wiarygodność zadłużonych

Więcej zadłużonych może liczyć na poprawę niż na pogorszenie ratingu – ocenia Fitch. To najlepszy wynik od wybuchu światowego kryzysu finansowego przed 10 laty. Wiarygodność zadłużonych wzrasta wraz z poprawą koniunktury gospodarki światowej. Ryzykiem jest wzrost długoterminowych stop procentowych.

Agencja Fitch cyklicznie przygotowuje przegląd perspektyw ratingowych swojego portfolio klientów zaciągających szeroką gamę zobowiązań od rządowych (sovereigns bonds), korporacyjnych, instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, po obligacje infrastrukturalne i projektowe oraz przedsięwzięcia finansowania strukturyzowanego. Opublikowany właśnie raport o stanie wiarygodności zadłużonych obrazuje stan pod koniec listopada 2017 r.

Raport Fitcha wskazuje, że w perspektywie 12 – 24 miesięcy globalny bilans wiarygodności (nadwyżka spodziewanych wzrostów ratingu nad potencjalnymi ich spadkami) wyszedł wreszcie na plus i wyniósł 1,1 proc. Rok wcześniej wynosił -7,9 proc. Do poprawy wskaźnika przyczyniają się lepsze perspektywy spłacania długów rządowych, korporacyjnych i instytucji finansowych, co ma związek przede wszystkim z globalną poprawą koniunktury gospodarczej. Dotyczy to zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Do poprawy ocen przyczynia się także stabilizacja cen surowców w świecie.

Dobra koniunktura w świecie utrzyma się w 2018 r. – eksperci agencji Fitch spodziewają się wzrostu gospodarki światowej o 3,3 proc., to więcej niż prognozuje Bank Światowy. Są jednak ostrożni w ocenie szans dalszej poprawy wiarygodności zadłużenia. Niepewność wynika m.in. z obaw o skutki odchodzenia przez banki od niekonwencjonalnej, superłagodnej polityki pieniężnej. W USA rozpoczął się już cykl podnoszenia stóp procentowych, powoli zmienia się też nastawienie Europejskiego Banku Centralnego. Trudno ocenić jak długo będzie trwał okres zmian, ale nie ma wątpliwości, że przyniosą one wzrost długoterminowych stóp procentowych, a to będzie oznaczać trudniejsze warunki spłacania zobowiązań.

Innym istotnym czynnikiem wzrostu ryzyka zadłużeniowego, co dotyczy zwłaszcza obligacji rządowych, jest bogaty cykl wyborczy, który obejmie w tym roku m.in. ważne kraje rozwijające się, gdzie mogą zapaść nieoczekiwane rozstrzygnięcia. W tym roku odbędą się wybory m.in. w Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Malezji, Tajlandii, a wśród krajów europejskich we Włoszech i na Węgrzech.

Najwięcej niepewności – w ocenie agencji Fitch – wiąże się z wyborami w krajach latynoamerykańskich. Przyszła nowa administracja brazylijska będzie musiała podjąć się odkładanego dzieła reform strukturalnych kraju. W przeciwnym razie krajowi grozi spadek ratingu. Jeszcze bardziej złożona jest sytuacja Meksyku, gdzie przed wyborami zyskuje poparcie opowiadający się za wzrostem wydatków socjalnych kandydat lewicy. Nieznana jest dziś przyszła polityka finansowa kraju. O niepewności można mówić także w przypadku Włoch, gdzie w efekcie majowych wyborów może dojść do podobnego pata politycznego jak obecnie w Niemczech.

Z szerokiego przeglądu perspektyw różnej kategorii zobowiązań warto zwrócić uwagę m.in. na oceny dotyczące firm. One także mają związek ze stanem koniunktury w gospodarce światowej. Średnia ocen obligacji korporacyjnych wypada w raporcie Fitcha gorzej niż w przypadku sovereigns bonds, pozostaje bowiem nadal na minusie. Obawy dotyczą m.in. kondycji dużych przedsiębiorstw z Ameryki Łacińskiej.

Powodem niepokoju jest także spodziewane obniżenie tempa wzrostu gospodarki chińskiej, co przyczyni się do stabilizacji, a nawet spadku cen surowców w świecie. Będzie to miało wpływ na pogorszenie kondycji finansowej firm z branży wydobycia i przetwórstwa surowców, przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem infrastruktury i zarządzaniem nieruchomościami. Te właśnie sektory światowej gospodarki będą szczególnie narażone na trudności finansowe w przypadku spodziewanego wzrostu stóp procentowych. Dotyczy to zwłaszcza dużych firm w Chinach, ale na negatywne skutki spowolnienia narażeni są ich konkurenci także w innych krajach.

>>Raport Fitch The Credit Outlook 1Q18

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
W raportach międzynarodowych instytucji, banków inwestycyjnych i agencji ratingowych pojawiają się ostrzeżenia o możliwej światowej recesji i kryzysie finansowym. Ale ekonomia nie dysponuje metodologią pozwalającą precyzyjnie przewidzieć, kiedy to nastąpi.
Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Skup obligacji korporacyjnych EBC pomógł też mniejszym firmom

Kategoria: Analizy
Program skupu obligacji korporacyjnych przez Europejski Bank Centralny mógł wpłynąć na poprawę dostępności finansowania bankowego także dla małych i średnich firm, które nie miały możliwości emisji papierów dłużnych – wynika z badania analityków EBC.
Skup obligacji korporacyjnych EBC pomógł też mniejszym firmom