Trwają rozmowy w sprawie FCL

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Równocześnie zarząd NBP podtrzymał swoje negatywne stanowisko w sprawie utrzymywania w tym roku przez Polskę elastycznej linii kredytowej z MFW.

Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi przez GUS danymi liczona r/r inflacja w marcu wyniosła 2,6 proc. i jest bliska celu inflacyjnego RPP, czyli 2,5 proc.  W tej sytuacji Rada na ostatnim posiedzeniu 27-28 kwietnia zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Obecnie wynoszą one odpowiednio: referencyjna 3,50 proc., lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., dyskontowa weksli 4,00 proc.

RPP poinformowała również, że przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za ubiegły rok. Przedstawiony w sprawozdaniu zysk banku centralnego za ubiegły rok wyniósł 4,2 mld zł.

Natomiast zarząd NBP nie zmienił zaprezentowanej 29 marca opinii w sprawie kontynuowania przez Polskę elastycznej linii kredytowej z MFW. Nadal uważa, że nie jest nam ona potrzeba. Piotr Wiesiołek, p.o. prezesa NBP, uzasadnia, że obecnie zaufanie do naszego kraju jest duże, co obrazują nie tylko dane makroekonomiczne, ale również trend aprecjacyjny złotego. Uważa także, że wpływ sytuacji gospodarczej w Grecji na nasz rynek w krótkim terminie będzie ograniczony. Jednak nie ukrywa, że nadal w sprawie FCL trwają rozmowy zarządu NBP z RPP oraz przedstawicielami resortu finansów.


Tagi


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Prezes NBP: Dziś wszyscy jesteśmy jastrzębiami

Kategoria: Raporty
W marcu możliwa jest kolejna podwyżka stóp procentowych – mówił prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po lutowym posiedzeniu, na którym RPP podniosła stopy o 50 pb. Jego zdaniem, obecne dane i analizy wskazują, że jest przestrzeń do kontynuowania cyklu.
Prezes NBP: Dziś wszyscy jesteśmy jastrzębiami