Praca uregulowana

Eksperci OECD zwracają uwagę na nadmiar regulacji utrudniających dostęp do rynku pracy. Ma to coraz większe znaczenie w kontekście rosnących kłopotów ze znalezieniem kwalifikowanych pracowników, co sygnalizuje wiele europejskich krajów.

Wśród barier wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej OECD wskazuje m.in. bariery na rynku pracy, które powodują rzadkie podejmowanie pracy nie tylko w innym mieście, czy kraju, ale także w innym zawodzie. I nie chodzi tu o kwestię przyjmowania migrantów, ale o zmiany miejsc zatrudnienia mieszkańców samej Unii Europejskiej. Według statystyk OECD w 2016 r. na migrację za pracą zdecydowało się 11,8 mln, czyli około 3,9 proc. obywateli UE.

Pomijając kwestię barier językowych, których brak znacznie ułatwia emigrację „za pracą” wewnątrz USA, jednym z najpoważniejszych ograniczeń – zarówno dla imigrantów, jak i dla własnych obywateli – jest rozrośnięty system zawodów regulowanych. Chroni on oczywiście już pracujących przed konkurencją ze strony nowych pracowników, z drugiej jednak strony zmniejsza społeczną mobilność i nie zachęca do inwestowania w nowe miejsca pracy.

Najdłuższe listy regulowanych zawodów, wynika z dokumentacji Komisji Europejską, na którą powołują się eksperci OECD, posiadają kraje naszej części Europy, już dziś coraz silniej borykające się z brakiem rąk do pracy. Może to wydawać się zaskakujące w kontekście opinii, a nawet zarzutów, ze właśnie „nowe kraje unijne” nadmiernie zliberalizowały swoje rynki pracy. Jeśli chodzi o relacje pracodawca – pracownik, być może tak, ale jeśli chodzi o dostęp do wykonywania zawodu, czy możliwości prowadzenia biznesu, świadczenia usług liberalizmu za bardzo nie widać.

Hej ho, do pracy by się szło, byle nie za daleko

OECD radzi w tym kontekście Komisji Europejskiej i poszczególnym krajom więcej odwagi w reformowaniu regulacji dotyczących możliwości wykonywania pracy i świadczenia usług. Dzieje się to już w ramach regulacji i rekomendacji unijnych, ale dość opornie. Większość krajów zazdrośnie strzeże dostępu, chyba że brak pracowników staje się już bardzo dotkliwy.

Jedną z form ułatwienia dostępu jest funkcjonująca w formie elektronicznej Europejska Legitymacja Zawodowa, ale jak można przeczytać na unijnych autoryzowanych stronach internetowych, obejmuje ona jedynie nieliczne, wąskie grupy profesjonalistów.

>>Raport OECD o Unii Europejskiej

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Potencjał do pracy zdalnej w różnych lokalizacjach

Kategoria: Trendy gospodarcze
Miasta – a w szczególności stolice – cechują się zazwyczaj większym udziałem zawodów pozwalających na podjęcie pracy zdalnej. To może częściowo rekompensować negatywne skutki ekonomiczne działań związanych z pandemią koronawirusa.
Potencjał do pracy zdalnej w różnych lokalizacjach

Możliwości telepracy w Europie wobec kryzysu COVID-19

Kategoria: Analizy
Rozwój telepracy w okresie kryzysu COVID-19 faworyzuje dobrze opłacane zawody i pracowników umysłowych, co budzi obawy związane z pojawieniem się nowego podziału między tymi, którzy mogą pracować zdalnie a tymi, którzy nie mogą tego robić.
Możliwości telepracy w Europie wobec kryzysu COVID-19

Znika praca dla słabiej wynagradzanych

Kategoria: Oko na gospodarkę
O niemal 11 pkt. proc. zmalała w ciągu dwóch ostatnich dekad w krajach OECD liczba zatrudnionych ze średnimi kwalifikacjami. Automatyzacja i globalny outsourcing zmniejszają popyt na ich pracę. Światowe kryzysy, takie jak pandemia, przyspieszają polaryzację rynku pracy, na której tracą „średniacy”.
Znika praca dla słabiej wynagradzanych