Zarząd NBP o FCL, komentarz prof. Zyty Gilowskiej

Zarząd NBP stoi na stanowisku, iż obecnie nie jest zasadne ponowne ubieganie się przez Polskę o udostępnienie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy Elastycznej Linii Kredytowej.

Aktualny stan rezerw dewizowych upoważnia do stwierdzenia, że stanowią one wystarczający bufor bezpieczeństwa dla systemu bankowego w Polsce. Dostęp do Elastycznej Linii Kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie jest również uzasadniony makroekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacji gospodarczej w Polsce.

Jednocześnie zarząd NBP stwierdza, że w przypadku gdyby minister finansów uznał za zasadne uzyskanie przez Polskę dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej w związku z wystąpieniem czynników fiskalnych, mogących mieć wpływ na bilans płatniczy kraju, to Narodowy Bank Polski będzie gotów poprzeć starania rządu w powyższym zakresie.

Prof. Zyta Gilowska, członek Rady Polityki Pieniężnej

Stanowisko zarządu NBP nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zarząd banku centralnego od kilku tygodni formułował pogląd, iż obecnie nie jest zasadne ubieganie się przez Polskę o Elastyczną Linię Kredytową.

Gwałtowne wydarzenia, z którymi od kilku tygodni mamy do czynienia na rynkach europejskich, zdaniem zarządu nie mają bezpośredniego wpływu na możliwość reagowania przez NBP na ewentualne nasilenie się zjawisk kryzysowych. Bank centralny ocenia swoje własne zasoby jako wystarczający bufor finansowy.

NBP, dysponując potężnym aparatem analitycznym, przypuszczalnie najlepszym w Polsce, nie dostrzega także zagrożeń wynikających z uwarunkowań makroekonomicznych Polski.

Innymi słowy, zgodnie z artykułem 52 ustawy o NBP, bank centralny jest zawsze otwarty na współpracę z rządem.  A zgodnie z ustępem 3 w tym artykule, NBP może w razie potrzeby pełnić funkcję agenta finansowego rządu w zakresie zawierania i realizacji umów kredytowych.

Oczywiście, w takich przypadkach szczegółowy tryb postępowania ustala się każdorazowo w odrębnej umowie miedzy NBP i ministrem finansów.    


Tagi


Artykuły powiązane

Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP

Kategoria: Analizy
Na koniec 2021 r. rezerwy dewizowe NBP osiągnęły równowartość 166 mld dol., wzrastając sześciokrotnie w stosunku do poziomu z 2000 r. i niemal dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. W rankingu krajów dysponujących największymi rezerwami dewizowymi Polska plasuje się na wysokiej 20. pozycji.
Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP