Fed: Zbyt szybkie obniżania stóp proc. to ryzyko

Większość członków FOMC wskazywała na ryzyka z powodu zbyt szybkiego obniżenia stóp proc – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. Z minutes wynika, że niektórzy członkowie Fedu obawiają się, że spadek inflacji może utknąć w martwym punkcie.

„Uczestnicy posiedzenia podkreślili niepewność związaną z tym, jak długo konieczne będzie utrzymanie restrykcyjnego nastawienia w polityce pieniężnej. Większość uczestników zauważyła ryzyko zbyt szybkiego podjęcia działań w celu złagodzenia stanowiska i podkreśliła znaczenie dokładnej analizy napływających danych przy ocenie, czy inflacja spada w sposób trwały do 2 proc. Kilku uczestników posiedzenia wskazało jednak na ryzyko pogorszenia się warunków w gospodarce, związane z utrzymywaniem zbyt restrykcyjnego stanowiska przez zbyt długi czas” – napisano w protokole po posiedzeniu Fedu, które odbyło się 30 – 31 stycznia 2024 r.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że chociaż ryzyko dla osiągnięcia celów Komitetu w zakresie zatrudnienia i inflacji wyrównywało się, to w dalszym ciągu zwracali szczególną uwagę na ryzyko inflacyjne. W szczególności uznali, że ryzyko wzrostu inflacji zmalało, zauważyli jednak, że inflacja nadal utrzymuje się powyżej długoterminowego celu Komitetu. Niektórzy uczestnicy posiedzenia wskazywali na ryzyko, że postęp w kierunku stabilności cen może utknąć w martwym punkcie, zwłaszcza jeśli zagregowany popyt wzmocni się lub ożywienie po stronie podaży spowolni bardziej niż oczekiwano” – dodano.

W ocenie członków Fedu perspektywy dla gospodarki USA oraz inflacji są nadal obarczone dużą dozą niepewności.

„Uczestnicy posiedzenia zwrócili także uwagę na inne źródła ryzyka dla wzrostu inflacji, w tym możliwe zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane napięciami geopolitycznymi, potencjalne odbicie cen podstawowych towarów w miarę wygaśnięcia efektów poprawy po stronie podaży lub możliwość utrzymania wysokiego wzrostu płac. Do zagrożeń dla inflacji i aktywności gospodarczej, które zauważyli uczestnicy posiedzenia, zalicza się ryzyko geopolityczne, które może skutkować istotnym spadkiem popytu, możliwe negatywne skutki uboczne niższego wzrostu PKB w niektórych gospodarkach zagranicznych, ryzyko, że warunki finansowe mogą pozostać zbyt restrykcyjne przez zbyt długi czas lub możliwość, że osłabienie bilansów gospodarstw domowych mogłoby przyczynić się do większego niż oczekiwano spowolnienia konsumpcji. Kilku uczestników wspomniało o możliwości, że aktywność gospodarcza może zaskoczyć na plus, a inflacja na minus ze względu na korzystniejszy niż oczekiwano rozwój sytuacji po stronie podaży” – napisano w sprawozdaniu.

„Uczestnicy posiedzenia dyskutowali na temat niepewności wokół perspektyw gospodarczych. Jako dodatkowe ryzyko zarówno dla inflacji, jak i aktywności gospodarczej uczestnicy posiedzenia wskazali na dynamikę zagregowanego popytu, która może być większa niż się obecnie ocenia, zwłaszcza w świetle zaskakująco odpornych wydatków konsumenckich w zeszłym roku. Ponadto kilku uczestników posiedzenia wspomniało o ryzyku, że warunki finansowe mogą stać się mniej restrykcyjne niż powinny, co mogłoby nadać nadmierny impuls zagregowanemu popytowi i spowodować zatrzymanie postępu w inflacji” – dodano.

Z minutes wynika, że członkowie FOMC uważają oczekiwania inflacyjne za dobrze zakotwiczone.

„Uczestnicy posiedzenia zaobserwowali, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym Komitetu wynoszącym 2 proc. Miary krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych również ostatnio spadły, w niektórych przypadkach do poziomu z lat poprzedzających pandemię Covid-19. Niektórzy uczestnicy posiedzenia wskazywali na doniesienia od kontaktów biznesowych, że firmy nie mogły tak łatwo przenieść podwyżek cen na konsumentów lub dokonywały korekt cen rzadziej niż w ostatnich latach” – napisano w protokole.

„Wielu uczestników posiedzenia wskazało, że spodziewa się dalszego stopniowego spadku inflacji w zakresie podstawowych usług innych niż mieszkaniowe w miarę dalszego przywracania równowagi na rynku pracy i dalszego osłabiania wzrostu płac. Niektórzy uczestnicy posiedzenia zauważyli, że inflacja w zakresie usług mieszkaniowych prawdopodobnie będzie dalej spadać, w miarę jak spadek stawek czynszów za nowe umowy najmu będzie w dalszym ciągu przekładał się na miary tej inflacji. Chociaż wielu uczestników posiedzenia wskazywało na presję dezinflacyjną związaną z poprawą zagregowanej podaży – taką jak wzrost partycypacji w sile roboczej lub większy wzrost produktywności – kilku uczestników posiedzenia oceniło, że presja na spadek cen dóbr podstawowych wynikająca z normalizacji łańcuchów dostaw prawdopodobnie będzie umiarkowana” – dodano.

Po posiedzeniu 30-31 stycznia Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed nie zawarł w komunikacie sformułowania o możliwych dalszych podwyżkach stóp proc. w USA. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że obniżki stóp proc. w USA będą dopiero, gdy będzie pewność, że inflacja zmierza do celu.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 525 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 22 lat, a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 19–20 marca. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne oraz wykres dot-plot.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut o 0,04 proc. do 104,01 pkt, a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 4 pb. do 4,32 proc.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej

Kategoria: Analizy
Dziennik „Rzeczpospolita” wyróżnia się regularnym udostępnianiem swych łamów opiniom dotyczącym polityki pieniężnej. W większości autorami tych opinii są byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Niestety, często zawierają one błędy merytoryczne. Bank centralny poświęcił wiele uwagi ich prostowaniu.
O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej

Dlaczego dzisiaj walka z inflacją jest łatwiejsza

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obecny okres inflacji został zdominowany przez dodatni wstrząs popytowy i korzystne warunki początkowe, takie jak niskie oczekiwania inflacyjne. W niniejszym artykule dowodzimy, że te dwa czynniki sprawiają, iż praca banków centralnych jest dziś znacznie łatwiejsza niż w latach 1979–1985. O ile nie wystąpią nowe destruktywne wstrząsy, polityka dezinflacji od 2021 r. powinna prowadzić do stabilności cen szybszą i znacznie mniej kosztowną ścieżką niż miało to miejsce w latach 70. i 80. XX w. Władze monetarne zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych nie powinny podnosić stóp procentowych zbyt wysoko i przez zbyt długi czas, powodując niepotrzebną recesję.
Dlaczego dzisiaj walka z inflacją jest łatwiejsza