Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Niska dzietność i rosnąca długość życia w większości gospodarek świata skutkują obniżaniem się naturalnej stopy procentowej. Istnieje ryzyko, że jeśli bank centralny – skupiając się tylko na krótko- i średniookresowej perspektywie – nie będzie brał pod uwagę konsekwencji długoterminowych zmian demograficznych, to jego polityka pieniężna może stać się zbyt restrykcyjna. Zwiększy to ryzyko wpadnięcia gospodarki w pułapkę deflacyjną.