Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Jakub Mućk, Kamila Kuziemska-Pawlak

Kształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących jest kluczowe dla stabilności makroekonomicznej gospodarki. Saldo w Polsce nie odbiega zasadniczo od poziomu strukturalnego, czyli hipotetycznego poziomu, który wynika ze zmiennych makroekonomicznych oraz demograficznych w średnim i długim okresie.