Fed: Jeszcze trochę czasu, zanim postęp w realizacji celów FOMC

Upłynie trochę czasu, zanim zostanie osiągnięty dalszy postęp w realizacji celów FOMC – minutes Fed (opis)
Upłynie trochę czasu, zanim zostanie osiągnięty dalszy postęp w realizacji celów FOMC – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. W protokole dodano, że obecne forward guidance dobrze służą gospodarce USA.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że prawdopodobnie upłynie trochę czasu, zanim osiągnięty zostanie znaczny dalszy postęp w realizacji celów Komitetu w zakresie pełnego zatrudnienia i stabilności cen w USA. Zgodnie z forward guidance Komitetu opartymi na danych, zakupy aktywów będą kontynuowane co najmniej w obecnym tempie do tego czasu” – napisano w protokole po posiedzeniu 17 marca.

„Wielu uczestników podkreśliło, jak ważne jest, aby Komitet jasno komunikował swoją ocenę postępów w osiąganiu długoterminowych celów z dużym wyprzedzeniem, zanim będzie on na tyle istotny, aby uzasadnić zmianę tempa zakupów aktywów. Termin takich komunikatów zależałby od ścieżki rozwoju gospodarki i tempa postępu w osiąganiu celów Komitetu – dodano.

W sprawozdaniu wskazywano, że obecne forward guidance nie musi być często modyfikowane.

„Uczestnicy posiedzenia ocenili, że obecne forward guidance Komitetu dotyczące stopy funduszy federalnych i zakupów aktywów dobrze służą gospodarce. Zauważyli, że zaletą forward guidance opartych na danych było to, że nie trzeba było ich często ponownie kalibrować w odpowiedzi na napływające dane lub zmieniającą się prognozę” – podano w minutes.

„Niektórzy uczestnicy posiedzenia zauważyli, że zmiany na ścieżce polityki monetarnej powinny opierać się przede wszystkim na obserwowanych danych, a nie prognozach” – dodano.

W ocenie członków FOMC, wzrost rentowności obligacji USA w ostatnim czasie wynika z poprawy perspektyw gospodarczych.

„Uczestnicy zwrócili uwagę, że ogólne warunki finansowe pozostały wysoce akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając stanowisko FOMC w polityce pieniężnej. Uczestnicy odnieśli się do zauważalnego wzrostu rentowności długoterminowych papierów skarbowych i ogólnie postrzegali go jako odzwierciedlający poprawę perspektyw gospodarczych, umocnienie oczekiwań inflacyjnych oraz oczekiwania na zwiększoną emisję długu skarbowego” – podano.

„Niepokojące warunki na rynkach skarbowych lub trwały wzrost rentowności, który mógłby zagrozić postępowi w osiąganiu celów Komitetu, były postrzegane jako powód do niepokoju” – dodano.

W sprawozdaniu wskazywano, że pandemia Covid-19 nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw wzrostu PKB w USA.

„Chociaż ogólnie uznano, że średniookresowe perspektywy wzrostu realnego PKB i zatrudnienia poprawiły się, uczestnicy posiedzenia nadal postrzegali niepewność związaną z tymi perspektywami jako podwyższoną. Uczestnicy zgodzili się, że ścieżka rozwoju gospodarki będzie w znacznym stopniu zależała od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa, w tym postępów w zakresie szczepień – napisano w protokole.

„Większość uczestników posiedzenia oceniła zagrożenia dla perspektyw inflacyjnych jako zasadniczo zrównoważone. Ponownie zaznaczono, że zakłócenia w dostawach i silny popyt mogą zwiększyć inflację cenową bardziej niż oczekiwano” – dodano.

W protokole powtórzono zapewnienie, że Rezerwa Federalna użyje wszystkich środków w celu pomocy gospodarce w pokonaniu trudności.

„Uczestnicy potwierdzili zobowiązanie Rezerwy Federalnej do wykorzystania pełnego zakresu narzędzi w celu wspierania gospodarki Stanów Zjednoczonych w tym trudnym czasie, powołując się tym samym na statutowe cele Komitetu, dotyczące maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen” – podano.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu umacnia się o 0,07 proc. wobec koszyka walut do 92,40 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spada o 1 pb do 1,65 proc.

Podczas posiedzenia 17 marca Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. – podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podaje, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

Członkowie Fed przewidują stabilizację w stóp procentowych w USA w latach 2021-23 na obecnym poziomie. 4 członków FOMC spodziewa się podniesienia stóp proc. w 2022 r., natomiast 7 na 18 członków Fedu oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r. W poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w latach 2020-2023.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 27-28 kwietnia. (PAP Biznes)

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Doświadczenia w zakresie stosowania forward guidance

Kategoria: VoxEU
Forward guidance jako sposób komunikowania się banku centralnego z rynkiem wpływa na oczekiwania i niepewność podmiotów odnośnie ścieżki stóp procentowych.
Doświadczenia w zakresie stosowania forward guidance

Dlaczego Fed reaguje na spadki koniunktury na rynku?

Kategoria: Raporty
Od połowy lat 90. ubiegłego wieku ujemne stopy zwrotu z akcji są skorelowane ze spadkami poziomu oczekiwań Fed w zakresie wzrostu i zapowiadają dostosowania polityki pieniężnej.
Dlaczego Fed reaguje na spadki koniunktury na rynku?

Nowa doktryna Powella

Kategoria: VoxEU
Nowa doktryna Fed jest wprawdzie odpowiedzią na istotne zjawiska w gospodarce USA, komplikuje jednak interpretację i realizację amerykańskiej polityki pieniężnej, co prawdopodobnie z upływem czasu będzie coraz widoczniejsze.
Nowa doktryna Powella