GUS: Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo – III kw. ‘22

W III kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,8 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z 2 kwartałem 2022 r. – o 0,1 p. proc., jak i analogicznym okresem ubiegłego roku – o 0,4 p. proc.

Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2022 r. 56,1 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z ubiegłym kwartałem 2022 r., jak i analogicznym okresem 2021 r. wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się jednakowo po 0,3 p. proc. Był on wyższy w zbiorowości mężczyzn (63,7 proc.) niż kobiet (49,2 proc.).

W III kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17 192 tys., z tego: 16 690 tys. stanowili pracujący, natomiast 502 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12 532 tys. W porównaniu z 2 kwartałem 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo nieco zmniejszyła się – o 32 tys., tj. o 0,2 proc., zaś w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano znaczący spadek liczebności tej grupy – o 150 tys., tj. o 0,9 proc.. Udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat w III kw. 2022 r. był wyższy wśród mężczyzn i wynosił 65,7 proc., w populacji kobiet kształtował się na poziomie 50,6 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym2 to 83,3 proc. oraz 76,4 proc.). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio: 57,6 proc. i 58,2 proc. (w wieku produkcyjnym: 81,8 proc. i 77,7 proc.).

Wśród osób w wieku 15–89 lat, relacja liczby niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) do pracujących zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. W III kwartale 2022 r. na 1000 osób pracujących przypadało 781 osób bez pracy w wieku 15–89 lat (w II kwartale 2022 r. i III kwartale 2021 r. były to 773 osoby).

rap amp/


Artykuły powiązane

Równouprawnienie sposobem na rozwój gospodarczy

Kategoria: Społeczeństwo
Państwa chcąc utrzymać wzrost gospodarczy, muszą likwidować bariery dyskryminacji płci. W przeciwnym razie wzrost będzie hamowany. Istnieje wiele form ekonomicznego wykluczenia kobiet, co wpływa nie tylko na kondycję kobiet, ale również na bogactwo państw.
Równouprawnienie sposobem na rozwój gospodarczy

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego