KE przyjęła ostatni pakiet przepisów zw. z Bazyleą III

Komisja Europejska przyjęła w środę projekt nowelizacji unijnych przepisów bankowych związanych z porozumieniem Bazylea III. Dzięki nowym regulacjom banki w UE mają stać się bardziej odporne na potencjalne wstrząsy gospodarcze w przyszłości, a jednocześnie przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii Covid-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Przedstawiony pakiet wieńczy proces wdrażania porozumienia Bazylea III w UE. Porozumienie to zostało osiągnięte przez UE i jej partnerów z grupy G-20 skupionych w Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego, aby zwiększyć odporność banków na ewentualne wstrząsy gospodarcze. Przyjęte w środę wnioski ustawodawcze stanowią ostatni etap reformy przepisów bankowych.

Propozycja ma zagwarantować, że „wewnętrzne modele” stosowane przez banki do obliczania ich wymogów kapitałowych nie będą skutkowały niedoszacowaniem ryzyka, dzięki czemu kapitał wymagany do jego pokrycia będzie na wystarczającym poziomie. To z kolei ułatwi porównywanie współczynników kapitałowych między bankami, co ma przywrócić stabilność całego sektora.

Wniosek ma na celu wzmocnienie odporności, nie powodując znaczącego zwiększenia wymogów kapitałowych. Pozwoli to ograniczyć do niezbędnego minimum ogólny wpływ, jaki nowe przepisy wywrą na poziom wymogów kapitałowych, a tym samym utrzymać konkurencyjność unijnego sektora bankowego.

W projekcie zobowiązano banki do systematycznego identyfikowania i ujawniania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego oraz zarządzania nim w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Obejmuje to regularne testy warunków skrajnych związanych z klimatem przeprowadzane zarówno przez organy nadzoru, jak i banki. Organy nadzoru będą musiały oceniać ryzyko środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego w ramach regularnych przeglądów nadzorczych. Wszystkie banki będą również musiały ujawniać stopień narażenia na to ryzyko.

W przyjętym pakiecie przewidziano dla organów nadzorczych skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad bankami w UE. „Ustanowiono w nim jasny, solidny i wyważony zbiór przepisów dotyczących kompetencji i reputacji, w oparciu o które organy nadzoru będą oceniać, czy kadra kierownicza wyższego szczebla posiada umiejętności i wiedzę wymagane do zarządzania bankiem” – informuje KE.

Uregulowano również kwestię zakładania w UE oddziałów banków z państw trzecich. Obecnie oddziały te podlegają głównie przepisom krajowym, które zharmonizowano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Wspomniany pakiet harmonizuje przepisy UE w tej dziedzinie, co umożliwi organom nadzoru lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z tymi podmiotami, które w ostatnich latach znacznie zintensyfikowały swoją działalność w UE.

„Europa potrzebuje silnego sektora bankowego, aby mógł on nadal kredytować gospodarkę w miarę wychodzenia z pandemii Covid-19. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze gwarantują wdrożenie kluczowych elementów międzynarodowych standardów Bazylea III. Jest to ważne dla stabilności i odporności naszych banków. Standardy te wdrażamy z uwzględnieniem specyfiki unijnego sektora bankowego, unikając znacznego zwiększenia wymogów kapitałowych. Przedstawiony dziś pakiet sprawi, że banki w UE staną się silniejsze i będą w stanie wspierać ożywienie gospodarcze oraz transformację ekologiczną i cyfrową” – powiedział wiceprzewodniczący KE do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis.

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

W następstwie kryzysu finansowego organy regulacyjne z 28 jurysdykcji na całym świecie, zrzeszone w ramach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, uzgodniły nowe międzynarodowe standardy, znane jako Bazylea III, mające na celu wzmocnienie banków. Porozumienie to sfinalizowano w 2017 r. UE wdrożyła już zdecydowaną większość tych przepisów, co pozwoliło osiągnąć solidny poziom kapitalizacji unijnego sektora bankowego.

W rezultacie banki UE zachowały odporność w trakcie kryzysu związanego z Covid-19, o czym świadczy fakt, że nadal udzielały kredytów. Przyjęte w środę reformy stanowią uzupełnienie programu działań podejmowanych w następstwie kryzysu finansowego w celu znacznego zwiększenia konkurencyjności i stabilności unijnego sektora bankowego. (PAP)

luo/ akl/ mfm/


Artykuły powiązane

Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Kategoria: Rynki kapitałowe
Obecny kryzys jest kryzysem sfery realnej gospodarki, który może, ale nie musi, przeistoczyć się w kryzys bankowy. Na szczęście w obecny kryzys polskie banki wchodzą dobrze przygotowane, z wysokimi buforami na kapitale, w ciężar których można absorbować straty – mówi prof. Marcin Liberadzki z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Kategoria: Analizy
Niemieckie banki cierpią z powodu niskiej rentowności i wysokich kosztów działania. Pandemia i związany z nią wzrost ryzyka kredytowego utrudni im odbudowę wartości i zmusi do przebudowy modeli biznesowych i dalszych cięć w zatrudnieniu.
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności