Projekcja NBP: W 2023 r. inflacja CPI 12,3 proc., PKB Polski; + 1,4 proc.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. znajdzie się na poziomie 12,3 proc., a w 2024 r. wyniesie 4,1 proc. – wynika z lipcowej projekcji NBP. Centralna ścieżka projekcji zakłada dynamikę PKB Polski w 2022 r. na poziomie 4,7 proc., w 2023 r. na poziomie 1,4 proc. i w 2024 r. na poziomie 2,2 proc.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada inflację bazową w 2022 r. na poziomie 8,9 proc., w 2023 r. na poziomie 7,5 proc., w 2024 r. na poziomie 4,2 proc.

„Informacje i dane, które napłynęły po zamknięciu projekcji marcowej przyczyniły się do podwyższenia prognozy inflacji CPI w latach 2022-2023, nie zmieniając jednocześnie istotnie przewidywań dla ostatniego roku projekcji. Oczekiwane tempo wzrostu PKB zostało natomiast podwyższone w br. oraz uległo rewizji w dół w latach 2023-2024, przy mniejszej skali korekt niż w przypadku inflacji CPI” – napisano w raporcie.

„Na zmianę oczekiwań pomiędzy rundami prognostycznymi w istotnym stopniu wpłynął przebieg agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie i jego oddziaływania na gospodarkę (na etapie zamknięcia poprzedniej projekcji działania wojenne były prowadzone dopiero od kilkunastu dni)” – dodano.

Jak wskazali autorzy raportu, korekta w górę inflacji CPI w latach 2022–2023 obejmuje wszystkie jej główne komponenty.

„W kierunku wyższych cen energii oddziałuje wprowadzony ustawą z 13 kwietnia br. zakaz importu do Polski węgla z Rosji i Białorusi oraz przyjęta 13 maja br. przez polski rząd uchwała dotyczącą wypowiedzenia porozumienia o dostawach rosyjskiego gazu z Rosji. Polska de facto przestała importować gaz ziemny z Rosji już od 27 kwietnia br., po jednostronnym zerwaniu przez Gazprom Kontraktu Jamalskiego, który miał wygasnąć z końcem 2022 r.” – napisano.

„Kontynuacja agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie, skutkująca silnym ograniczeniem podaży części dóbr rolnych na rynkach światowych, wpłynęła jednocześnie na podniesienie prognozy inflacji cen żywności. Rewizja ta jest również efektem dalszego wzrostu kosztów produkcji rolnej, obejmujących wyższe ceny zbóż paszowych i nawozów sztucznych (których Rosja i Białoruś są istotnymi eksporterami) oraz energii. Rosnące koszty produkcji oraz ceny importu dóbr i usług przekładają się również na korektę w górę inflacji bazowej w latach 2022-2023″ – dodano,

NBP zaznacza, że silniejsze od oczekiwań spowolnienie krajowej aktywności gospodarczej w latach 2023–2024, odzwierciedlone w szybszym obniżaniu luki popytowej, przełoży się na spadek dynamiki cen konsumenta i powrót ścieżki inflacji w 2024 r. do poziomu bliskiego wartościom z projekcji marcowej.

PROGNOZY DLA WZROSTU PKB POLSKI W DÓŁ

W najnowszej projekcji prognozy dla wzrostu PKB Polski zostały obniżone.

„Prognoza krajowego wzrostu gospodarczego kształtuje się w latach 2023–2024 poniżej poziomu z poprzedniej rundy prognostycznej pomimo lepszych od oczekiwań danych o koniunkturze na początku br. Przemawia za tym struktura wzrostu PKB za I kw. br., z rekordowo wysokim (najwyższym w historii dostępnych danych) przyrostem zapasów, który w kolejnych kwartałach w sposób naturalny ulegnie obniżeniu. W kierunku spadku dynamiki krajowego PKB będzie oddziaływać również silniejsze od oczekiwań spowolnienie aktywności gospodarczej za granicą powiązane z intensyfikacją zaburzeń podażowych oraz wydłużonym okresem podwyższonej inflacji w gospodarce światowej” – napisano w raporcie.

„Rewizja prognozy PKB dla Niemiec jest przy tym relatywnie większa niż dla pozostałych krajów strefy euro z powodu istotniejszej roli przemysłu w tej gospodarce i silniejszego uzależnienia od importu rosyjskiego gazu. Do korekty w dół ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego przyczynia się także wyższa inflacja ograniczająca tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przekładając się na niższą dynamikę konsumpcji prywatnej” – dodano.

Jak zaznacza NBP, w kierunku obniżenia prognozy PKB oddziałują także podwyżki stóp procentowych NBP, które miały miejsce po zamknięciu poprzedniej projekcji.

„Podwyżki te wpływają na ograniczenie dynamiki spożycia prywatnego poprzez wzrost relatywnej ceny bieżącej konsumpcji względem przyszłej, w tym obniżenie dostępności i wzrost kosztu kredytu. Analogiczny mechanizm substytucji międzyokresowej występuje w przypadku inwestycji i zapasów ze względu na zwiększenie kosztu pozyskania kapitału. Wyższa ścieżka inflacji, przyczyniając się do obniżenia stóp procentowych w ujęciu realnym, osłabia jednak ich negatywny wpływ na wzrost krajowego popytu” – napisano.

Autorzy raportu podkreślają, że skalę rewizji w dół dynamiki PKB będą łagodzić liczne zmiany legislacyjne wprowadzone od zamknięcia projekcji marcowej.

„Obejmują one korektę programu Polski Ład, wsparcie dla kredytobiorców, planowane podniesienie wydatków na obronę narodową, wzrost wydatków publicznych na pomoc dla uchodźców oraz przedłużenie rządowej Tarczy Antyinflacyjnej” – wskazano w raporcie.

Projekcja lipcowa została sporządzona z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2022 r.

pat/ ana/


Tagi


Artykuły powiązane

DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.

Kategoria: Raporty
Napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. wydarzyła się w świecie już inflacyjnym, z wysokimi cenami surowców i firmami zapełniającymi magazyny. Wojna tylko zaostrzy te tendencje, a w Polsce oznacza przejściowo nawet dwucyfrową inflację.
DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.

Projekcja NBP: Inflacja wyższa, a wzrost niższy w 2022 r.

Kategoria: Raporty
NBP opublikował nowy Raport o inflacji, czyli dokument zawierający najważniejsze projekcje banku centralnego dotyczące inflacji i PKB. Zaprezentowana ścieżka inflacji na lata 2021-2023 jest wyższa niż przewidywano w lipcu, wzrost PKB zaś w dwóch kolejnych latach będzie bliski, ale jednak niższy niż 5 proc.
Projekcja NBP: Inflacja wyższa, a wzrost niższy w 2022 r.

Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja

Kategoria: Raporty
Ponad 5-proc. wzrost PKB w 2022 i 2023 roku przewiduje centralna ścieżka projekcji w raporcie o inflacji DAE NBP. Mimo to dynamika cen ma pozostać poniżej górnego ograniczenia celu inflacyjnego i wynieść 3,3 proc. w 2022 r. i 3,4 proc. w 2023 r.
Silny wzrost PKB i wahająca się inflacja