RPP: dla oddziaływania pol. pien. NBP może interweniować na FX

RPP poinformowała w komunikacie po styczniowym posiedzeniu, że NBP może stosować interwencje walutowe w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. Rada ponownie wskazała na brak trwalszego i wyraźnego dostosowania kursu złotego. NBP będzie nadal skupował SPW i obligacje z gwarancją Skarbu Państwa.

„W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym” – napisano.

„NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej” – dodano.

Według komunikatu, terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

RPP podtrzymała w środowym komunikacie wcześniej używane sformułowanie dotyczące kształtowania się kursu złotego.

„Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” – napisano.

Od połowy grudnia zarząd NBP dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę – poinformował na początku stycznia prezes NBP A. Glapiński, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne doniesienia medialne. Po raz pierwszy NBP wkroczył na rynek 18 grudnia.

Prezes Glapiński powiedział w styczniu Obserwatorowi Finansowemu, że brak dostosowania kursowego osłabia działanie naturalnego mechanizmu, który pozwala gospodarkom o płynnym kursie złagodzić skalę osłabienia koniunktury, wzmocnić możliwości ożywienia i ograniczyć ryzyko nadmiernego obniżenia inflacji.

Dodał, że narastająca ostatnio presja na wzrost wartości złotego jest „bardzo niepokojąca i bardzo szkodliwa”.

„Szkodliwa z punktu widzenia odbicia wzrostu naszego PKB i utrzymania dynamiki eksportu. W sytuacji naszej projekcji inflacji w 2021 r. na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego” – wskazał wówczas Glapiński.

W tym samym wywiadzie Glapiński nie wykluczył cięcia stóp procentowych w I kw. 2021 r., przy czym poprzeczkę dla takiego ruchu zawiesił dość wysoko (wystąpienie III fali pandemii, ryzyko spadku inflacji poniżej celu). Na obecną chwilę stabilizacja stóp jest według Glapińskiego bazowym scenariuszem, a marcowa projekcja inflacji umożliwi lepszą ocenę dalszych działań w polityce pieniężnej.

POLITYKA NBP STABILIZUJE INFLACJĘ W CELU I WZMACNIA STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO

Rada podtrzymała w komunikacie z 13 stycznia, że polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP.

Podtrzymano także sformułowanie, że polityka pieniężna poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Według RPP można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, przy czym skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji.

„Dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą pozostaje głównym źródłem niepewności dotyczącej kształtowania się krajowej koniunktury” – napisano.

„Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż przed pandemią nastroje podmiotów gospodarczych, które będą skutkować istotnym obniżeniem dynamiki inwestycji” – dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 13 stycznia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Na piątek 15 stycznia (godz. 16.00) zaplanowano konferencję prezesa Adama Glapińskiego w formie transmisji internetowej.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 3 lutego.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Pracownicy NBP
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Złoty pływa 19 lat

Kategoria: Analizy
Od 1990 roku Polska zaadoptowała niemalże wszystkie możliwe reżimy kursowe, przechodząc drogę od kursu sztywnego do w pełni płynnego. Wstąpienie Polski do UE przyniosło istotne umocnienie polskiej waluty, które jednak nie zaszkodziło gospodarce i polskiemu eksportowi.
Złoty pływa 19 lat

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej