Lagarde: Rada Prezesów EBC za rekalibracją forward guidance

Znaczna większość członków Rady Prezesów EBC jest za rekalibracją forward guidance – powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że w II poł. 2021 r. inflacja jeszcze wzrośnie, a w 2022 r. zacznie spadać.

„Nowe cele strategiczne EBC zostały przyjęte jednogłośnie. Była także jednomyślność, aby forward guidance odzwierciedlał strategię. Odbyliśmy bardzo przyjazną, otwartą, merytoryczną dyskusję wokół tych kwestii – Rada Prezesów była w tych sprawach razem. Nie mieliśmy jednomyślności, lecz znaczną większość za tym, aby dokonać rekalibracji i harmonogramu niektórych aspektów forward guidance” – powiedziała Lagarde.

Według przewodniczącej Rady Prezesów zacieśnianie w zakresie polityki monetarnej byłoby przedwczesne. Lagarde podkreśliła, że inflacja nie może znajdować się poniżej 2 proc., jeśli stopy proc. mają wzrosnąć.

Lagarde dodała, że nikt nie chce rozpoczynać cyklu zacieśniania zbyt wcześnie, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich cykli wzrostu stóp procentowych. Prezes EBC podkreśliła, że starała się odzwierciedlić w komunikacie „cierpliwość” przy ocenie warunków gospodarczych.

Przewodnicząca Rady Prezesów oceniła, że w II poł. 2021 r. inflacja jeszcze wzrośnie, a w 2022 r. zacznie spadać.

„W czerwcu inflacja wyniosła 1,9 proc. Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach i następnie rozpoczęcia jej spadku w przyszłym roku. Obecny wzrost jest w dużej mierze spowodowany wyższymi cenami energii oraz efektem bazy. Wynikają one z gwałtownego spadku cen ropy na początku pandemii oraz wpływu tymczasowej obniżki podatku VAT w Niemczech w zeszłym roku. Na początku 2022 r. wpływ tych czynników powinien wygasnąć, ponieważ wypadną one z kalkulacji inflacji rok do roku” – powiedziała.

„Do wyeliminowania skutków pandemii w zakresie inflacji jest jeszcze wiele do zrobienia. Wraz z ożywieniem gospodarczym, wspieranym przez nasze środki polityki pieniężnej, spodziewamy się wzrostu inflacji w średnim okresie, chociaż pozostanie ona poniżej naszego celu. Chociaż miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych wzrosły, pozostają one w pewnej odległości od naszego 2-proc. celu” – dodała.

Według prezes EBC czynniki oddziałujące na wzrost cen powinny się równoważyć.

„W najbliższym czasie znaczny zastój w gospodarce powstrzyma presję inflacji zasadniczej. Silniejszy popyt i tymczasowa presja kosztowa w łańcuchu dostaw wywrą pewną presję na wzrost cen. Jednak słaby wzrost płac i aprecjacja euro w przeszłości oznaczają, że presja cenowa prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas stłumiona” – oceniła prezes EBC.

„Ożywienie wzrostu i inflacji nadal zależy od korzystnych warunków finansowania. Rynkowe stopy procentowe spadły od naszego ostatniego posiedzenia. Warunki finansowania większości firm i gospodarstw domowych pozostają na korzystnym poziomie” – dodała.

Lagarde podkreśliła, że EBC nie będzie celowo dopuszczał do przekraczania celu inflacyjnego.

Podczas konferencji prasowej Lagarde powiedziała, że czynniki ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro pozostają zasadniczo zrównoważone.

„Aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci będą wydawać więcej niż oczekiwano i szybciej czerpać z oszczędności, które zgromadzili podczas pandemii. Szybsza poprawa sytuacji pandemicznej może również prowadzić do silniejszej ekspansji gosp., niż obecnie przewiduje się. Jednak wzrost PKB może być gorszy od naszych oczekiwań, jeśli pandemia się nasili lub jeśli niedobory podaży okażą się bardziej trwałe i spowolnią produkcję” – powiedziała Lagarde.

„Ożywienie w gospodarce strefy euro jest na dobrej drodze. Coraz więcej osób się szczepi, a w większości krajów strefy euro złagodzono restrykcje związane z pandemią. Jednak pandemia nadal rzuca cień na perspektywy wzrostu PKB, zwłaszcza że wariant Delta stanowi rosnące źródło niepewności” – dodała.

Według przewodniczącej Rady Prezesów EBC w III kw. wzrost PKB w strefie euro przyspieszy

„Gospodarka ożywiła się w drugim kwartale roku i, w miarę złagodzenia ograniczeń, jest na dobrej drodze do silnego wzrostu w trzecim kwartale. Spodziewamy się, że produkcja będzie osiągać dobre wyniki, chociaż wąskie gardła w dostawach wstrzymują produkcję w najbliższym czasie. Ponowne otwarcie dużej części gospodarki sprzyja energicznemu ożywieniu w sektorze usług. Jednak wariant delta koronawirusa może osłabić to ożywienie w usługach, zwłaszcza w turystyce i hotelarstwie” – powiedziała prezes EBC.

„Spodziewamy się, że aktywność gospodarcza powróci do poziomu sprzed kryzysu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale jeszcze długa droga do zrekompensowania szkód wyrządzonych gospodarce przez pandemię” – dodała.

Prezes EBC powiedziała, że podczas posiedzenia EBC nie dyskutowano nad przyszłością programu skupu aktywów PEPP.

—–

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe.

EBC podtrzymał wielkość nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), który będzie trwał przynajmniej do końca marca 2022 r.

„Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro, co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca” – napisano.

EBC zmienił forward guidance dla stóp proc. po zmianie celu inflacyjnego.

„Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy proc. pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – napisano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,21 proc. wobec dolara do 1,1818. Rentowność 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,41 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9 września. Podczas posiedzenia opublikowane zostaną kwartalne projekcje makroekonomiczne. (PAP Biznes)

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

EBC czeka z podwyżkami stóp, Lagarde krytykowana w Niemczech

Kategoria: Raporty
Presja inflacyjna w strefie euro rośnie, ale powinna złagodnieć w 2022 r. – powiedziała po ostatnim posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego jego szefowa Christine Lagarde. EBC czeka z podwyżkami stóp, a niemieckie media i eksperci obawiają się o zarobki i oszczędności obywateli.
EBC czeka z podwyżkami stóp, Lagarde krytykowana w Niemczech

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Dylematy Rady Prezesów EBC

Kategoria: Analizy
Banki centralne potrafią zaskakiwać. W przypadku zbliżającego się posiedzenia Rady Prezesów EBC panuje konsensus co do jednego: raczej można wykluczyć podwyżki oprocentowania.
Dylematy Rady Prezesów EBC