NBP: W II kw. wzrost eksp. paliw, żywności, środków transp.

W II kw. odnotowano wzrost eksportu paliw, żywności, środków transportu – podał Narodowy Bank Polski.

Wartość eksportu towarów w II kwartale została oszacowana na poziomie 373,8 mld zł, a wartość importu na 397,7 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim eksport towarów zwiększył się o 25,2 proc., a import o 35,1 proc.

„W analizowanym okresie obserwowane było dalsze przyspieszenie wzrostowej tendencji cen eksportu i importu. W kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe oraz żywność ceny wzrosły najsilniej od 2000 r., a w pozostałych kategoriach wskaźniki cen ukształtowały się powyżej ich poziomów z ubiegłych lat” – napisano.

NBP podaje, że największy wzrost wartości eksportu odnotowano w paliwach, na co oprócz wyższych cen złożył się duży wzrost wolumenu eksportu.

„Przyspieszył także eksport żywności, a po trzech kolejnych kwartałach spadków ponownie wzrósł eksport środków transportu. Do tego wzrostu przyczyniło się zwiększenie eksportu używanych aut do Ukrainy” – napisał NBP.

NBP podaje, że największy wpływ na wzrost wartości importu miał przede wszystkim wzrost cen paliw oraz realnej dynamiki importu towarów konsumpcyjnych i żywności.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Kategoria: Analizy
Obecna wojna będzie miała znacznie silniejszy negatywny wpływ na polski handel zagraniczny niż sytuacja w 2014 r. Wysoka ekspozycja Polski na skutki zakłóceń w handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią wynika z relatywnie wysokiego udziału tych krajów w naszych obrotach handlowych.
Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE