Myślenie à la Menger i à la Walras

Witold Kwaśnicki

Ekonomiści szkoły austriackiej i ekonomiści neoklasyczni (szerzej, ekonomiści głównego nurtu) różnią się nie tyle ich stosunkiem do zastosowań matematyki w analizie ekonomicznej, ile stylem postrzegania rzeczywistości gospodarczej i stylem myślenia.