NBP: W latach 2019 – 2021: CPI 2,2 – 2,5 proc.; PKB 4,5 – 3,2 proc.

11.07.2019

Prognoza centralna wskaźnika CPI dla Polski z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP to: 2,2 proc. dla 2019 roku, 2,7 proc. dla 2020 r. i 2,5 proc. dla 2021 r. W przypadku PKB jest to odpowiednio: 4,5 proc., 3,7 proc. i 3,2 proc.

PKB

„W 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 4,0 proc. – 4,8 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Scenariusz centralny na 2019 r. to 4,5 proc. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 3,0 – 4,3 proc. w 2020 r. i 2,5 – 3,9 proc. w 2021 r., przy scenariuszach centralnych równych, odpowiednio: 3,7 proc. i 3,2 proc.”

CPI

„W 2019 r. inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Znajdzie się ona zapewne w przedziale 1,9 – 2,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 2,2 proc. Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 2,1 – 3,1 proc., zaś w 2021 r. w przedziale 1,7 – 3,3 proc. Scenariusze centralne dla tych lat to, odpowiednio, 2,7 proc. oraz 2,5 proc.”

STOPY PROCENTOWE

„Eksperci zgodnie oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i 2020 r., choć prognozom na 2020 r. towarzyszy większa niepewność (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa dla tego horyzontu to 1,4 proc. i 1,7 proc.). Prognoza centralna stopy referencyjnej na 2021 r. (1,6 proc.) sugeruje nieznaczne zaostrzenie polityki pieniężnej. Tym niemniej wysokie prawdopodobieństwo jest również przypisane scenariuszowi braku zmian stopy, a przedział typowych scenariuszy zawiera się między 1,2 proc. i 2,0 proc.”

pat/osz/

Artykuły powiązane