W VII RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp o 15 pb. i podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej

W lipcu, drugi miesiąc z rzędu, RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stopy referencyjnej o 15 pb. – wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 8 lipca. Ponownie odrzucono także wniosek o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc.

„Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych. Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. oraz wniosek o obniżenie oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,1 proc.) do 0,01 proc.” – napisano.

„Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że na obecnym posiedzeniu należy podwyższyć stopę referencyjną NBP. Zwracali oni uwagę, że dynamika cen jest obecnie podwyższona, a w kierunku wzrostu cen oddziałują także czynniki popytowe. Oceniali oni także, że podwyższone oczekiwania inflacyjne oraz presja płacowa mogą przyczyniać się do utrwalenia inflacji powyżej celu NBP. Podkreślali oni również, że zgodnie z lipcową projekcją, inflacja w całym horyzoncie projekcji kształtować się będzie powyżej 2,5 proc., a w niektórych kwartałach powyżej górnej granicy odchyleń od celu. W opinii tych członków Rady podwyżka stopy referencyjnej mogłaby ograniczyć takie ryzyko i sprzyjać kształtowaniu się inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP” – dodano.

Za podwyższeniem stopy referencyjnej i rezerwy obowiązkowej głosowali E.Gatnar, Ł.J.Hardt i K.Zubelewicz, a za obniżeniem oprocentowania środków rezerwy również J. Kropiwnicki – podał NBP w osobnym komunikacie.

Wnioski o podwyżkę stopy rezerwy i obniżenia jej oprocentowania bezskutecznie składano również w kwietniu i maju br.

Część członków Rady oceniała w lipcu, że jeżeli po ustąpieniu niepewności dotyczącej sytuacji pandemicznej i koniunkturalnej utrzymałby się silny wzrost gospodarczy, a inflacja – powodowana czynnikami popytowymi – przekraczałaby cel inflacyjny NBP, to wskazane mogłoby być dostosowanie polityki pieniężnej.

W czerwcu, gdy po raz pierwszy w minutes pojawiła się wzmianka o warunkach, które muszą być spełnione do „dostosowania polityki”, w protokole RPP użyto nieco innego sformułowania.

„Część członków Rady oceniała, że pomocne w ocenie trwałości ożywienia koniunktury oraz perspektyw inflacji będą napływające w przyszłości dane i prognozy, w tym lipcowa projekcja. W ich opinii, jeśli prognozy wskazywałyby na silny wzrost gospodarczy w kolejnych latach, a jednocześnie inflacja miałaby trwale przekraczać cel inflacyjny NBP na skutek wzrostu popytu oraz utrzymującej się korzystnej sytuacji na rynku pracy, to wraz z ustąpieniem niepewności dotyczącej pandemii możliwe byłoby dostosowanie polityki pieniężnej” – napisano w protokole z czerwcowego posiedzenia Rady.

Większość członków Rady oceniała w lipcu, że jeżeli utrzyma się niepewność dotycząca przebiegu pandemii i – w efekcie – przyszłej koniunktury, a wzrost inflacji powyżej celu będzie wynikał z oddziaływania czynników pozostających poza kontrolą polityki pieniężnej, to wskazane będzie utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie także „w najbliższym czasie” (sformułowanie identyczne jak miesiąc wcześniej).

Zdaniem większości, zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na kształtowanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego, które jest wynikiem wystąpienia negatywnych szoków podażowych i czynników regulacyjnych, nie ograniczyłoby dynamiki cen w 2021 r., natomiast mogłoby zahamować proces odbudowy aktywności gospodarczej po jej silnym spadku w wyniku pandemii.

Większość członków Rady była także zdania, że na obecnym posiedzeniu należy kontynuować pozostałe działania podjęte przez NBP.

„Członkowie ci oceniali, że prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Zwracali oni uwagę, że utrzymywanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie jest obecnie zasadne ze względu na źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez inflację celu NBP, a także utrzymującą się niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego” – dodano. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Stopy procentowe: doświadczenie duńskie

Kategoria: VoxEU
Doświadczenia Danii pokazują, że wpływ polityki monetarnej w warunkach ujemnych stóp funkcjonuje dobrze. Ale wydaje się, że proces przenoszenia oficjalnych stóp referencyjnych na oprocentowanie kredytów bankowych jest wolniejszy niż gdy obowiązują dodatnie, referencyjne stopy procentowe.
Stopy procentowe: doświadczenie duńskie

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej